20 januari 2022

SGP Zwartewaterland nieuwsbrief januari

 

Oog voor de kern

(Door: Maarten Slingerland)

Al enkele maanden wordt er door het campagneteam hard gewerkt. In een vrij vroeg stadium is er nagedacht over een pakkend motto. We hebben met elkaar gekozen voor ‘Oog voor de Kern’.

De boodschap vanuit ‘Oog voor de Kern’ is samen te vatten in de volgende drieslag:

1: Oog voor de Kern: met een hoofdletter; de SGP baseert haar politieke visie op de Bijbel: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf!

2: Oog voor de kern: de SGP heeft oog voor onze unieke kernen waar mensen naar elkaar omzien. 

3: Oog voor de kern: de SGP bedrijft politiek met oog voor de kern van de zaak. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar leveren een betrouwbare en stabiele bijdrage aan onze mooie gemeente Zwartewaterland. 

 We hopen vanuit de SGP met ‘Oog voor de Kern’ een principiële en constructieve boodschap uit te dragen die goed is voor alle inwoners van Zwartewaterland.

 

Een beetje van de inwoner en een beetje van de gemeente

(Door: Wilhelm Bisschop)

Als er een veiligheidsonderwerp is waarbij ‘gevoel’ een belangrijke rol speelt, dan is dat wel verkeersveiligheid. Vaak is het (helaas) ook een onderwerp met twee gezichten. In mijn eigen praktijk heb ik bijvoorbeeld wel eens gezien dat bewoners van een wijk klaagden over hardrijdende auto’s, terwijl bij een controle bleek dat het vooral de betreffende wijkbewoners de snelheidsovertreders waren!

"Wat volgens het boekje veilig is, wordt niet als zodanig ervaren."

Naast dat u uw steentje kunt bijdragen aan verkeersveilige kernen, heeft de gemeente ook een belangrijke taak. Wegen moeten objectief gezien, maar ook subjectief gezien zoveel mogelijk op orde zijn.
Dit klinkt makkelijk, maar in de praktijk is dit nogal complex. Een lichtend voorbeeld hiervan is de Tagweg, waar veel inwoners (terecht klagend) van gebruikmaken, terwijl de gemeente niet de eigenaar is...

Moeilijke onderwerpen gaan we niet uit de weg. Door kennis van een verkeerskundige te vermenigvuldigen met gezond verstand van de inwoner wordt niet alles opgelost, maar wel veel!


Kort nieuws

Campagne in corona tijd: Ook wij hebben er mee te maken. Dan neemt niet weg dat we campagne gaan voeren om onze boodschap ‘Oog voor de Kern’ uit te dragen. Dit doen we via online kanalen om u in de huiskamer te bereiken. Houdt u onze website in de gaten en volgt u ons op Facebook en Instagram? Daarnaast proberen we u ook zeker op straat tegen te komen. We hopen u te treffen in de wijken, op de markt of bij de supermarkt. U kunt alvast de volgende data in uw agenda noteren:

  • 4 februari online aftrap verkiezingen 20.00 uur; 
  • 11 maart SGP verkiezingsavond 20.00 uur; 
  • 14 maart bezoek Roelof Bisschop SGP Zwartewaterland; 
  • 15 maart Bidstond met plaatselijke kerken voor de verkiezingen.

Zwartewaterland en ondernemerschap

(Door: Klaas Huisbrink)

Zwartewaterland en ondernemerschap zijn nauw met elkaar verweven.
De (maak)industrie, de middenstand en de agrarische sector zijn de motoren van onze samenleving. Een florerende lokale economie met voldoende bedrijvigheid is belangrijk voor onze werkgelegenheid. De bedrijven moeten blijven ontwikkelen en de mogelijkheden hebben om uit te kunnen breiden. De SGP wil geen onnodige overheidsbemoeienis, maar wel dat de gemeente met de ondernemers samenwerkt, hen faciliteert en indien nodig het voortouw neemt.

Zwartewaterland en ondernemerschap zijn nauw met elkaar verweven.

Als SGP zijn we trots op de agrarische sector. Zij zijn de (economische) drager van het buitengebied en zorgen voor een goede en gezonde voedselvoorziening. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief en gaat zorgvuldig om met de bodem, grondstoffen en energie. Daarnaast zorgt deze sector voor de instandhouding van het landschap. Het is daarom van groot belang de deze sector de ruimte krijgt.

De SGP vindt het eveneens belangrijk dat onze bedrijventerreinen een goede uitstraling hebben en dat inwoners en toeristen zich prettig voelen in onze centra.

Van de voorzitter

(Door: Jan van Ommeren)

De eerste weken van het jaar 2022 zijn alweer in de geschiedenis weggegleden. Als we terug kijken, moeten we met Job zeggen: “mijn dagen zijn lichter dan een loper…, Zij zijn voorbij gevaren als jachtschepen.” De roepstemmen des Heeren waren rondom ons. Hebben we ze verstaan?

Voor het nieuwe jaar willen we namens het bestuur en de fractie u allen Gods onmisbare zegen toewensen. Voor zowel gezin, kerk, werk, bedrijf en allerlei maatschappelijke verbanden.

Er zijn mensen die met grote zorgen kampen als het bijvoorbeeld gaat over gezondheid of het voortbestaan van hun bedrijf. “Het wacht alles op U en het blijft alles op U wachten.”

“Het wacht alles op U en het blijft alles op U wachten.”

Op 16 maart a.s. staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. We hopen dan als inwoners van Zwartewaterland het gemeentebestuur voor de komende vier jaar te kiezen. Gewis een verantwoordelijkheid voor ons ieder persoonlijk. Ik wil graag een beroep doen op al onze leden om als ambassadeurs op te treden voor een beleid dat Gods woord als norm heeft. De SGP-fractie en onze wethouder proberen hier met alle menselijk tekort gestalte aan te geven. Ze hanteren daarbij de norm van Gods Woord in het nemen van besluiten of het vormen van een visie over bepaalde vraagstukken.

We leven in een tijd waarin de seculiere wind harder en kouder wordt. De vrijheid van onderwijs staat ter discussie. Voor het gelijkheidsdenken moet alles wijken. De regenboog, het teken van Gods trouw, wordt gekaapt om allerlei on-Bijbelse zaken te promoten. Hoe pijnlijk is het dat bij de installatie van het nieuwe kabinet vele bewindslieden niet meer God tot getuige aanroepen, maar volstaan met de zinsnede: “dat verklaar en beloof ik”.

Er zouden nog vele zaken te noemen zijn, maar laten we tot onszelf inkeren. Zijn we met Jeremia “gebroken vanwege de breuk der dochter mijns volks…..”? Alleen dan is er verwachting: als het volk aan de straf hunner ongerechtigheid een welgevallen zal hebben. “Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond.”

Kandidatenlijs