10 december 2021

SGP Zwartewaterland nieuwsbrief december

Klik hier voor de papieren versie

Van de wethouder...

We herkennen het allemaal wel, in december blikken we terug op het zo snel vervlogen jaar. We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft grote invloed gehad op ons leven in het afgelopen jaar en we zitten er nog middenin. Veel mensen zijn afgelopen jaar ziek geweest en we denken in het bijzonder aan hen die ons ontvallen zijn.

Op dit moment kijken we ook vooruit. We zijn bijna aan het einde van deze raadsperiode gekomen (2018-2022). D.V. 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, een belangrijk moment. Al enkele maanden zijn SGP-ers bezig met de voorbereidingen zoals het opstellen van een kandidatenlijst en het schrijven aan een verkiezingsprogramma. Er is een enthousiast campagneteam samengesteld uit oude bekenden en nieuwe jonge gezichten. Energie en ideeën genoeg en we hopen er alles aan te doen om tot een goed resultaat te komen. Dit kan niet zonder de zegen van onze God, die alles regeert en bestuurt. Daarom vragen we niet alleen om uw steun, maar bijzonder om uw gebed. Bid en Werk!

Vooruitblikken? We leven op dit moment in de Adventstijd en staan we stil bij de beloften van de komst van de Heere Jezus. Mogen wij ook vooruitblikken naar het grote Kerstwonder?

Maarten

Slingerland


In memoriam Johannes van den Berg


Op 6 november 2021 ontvingen wij het droevige bericht dat Johannes van den Berg op de leeftijd van 75 jaar gestorven was. Nauwelijks een dag later stierf ook zijn vrouw Hendrikje van den Berg –Last op de leeftijd van 68 jaar.
Op zaterdag 13 november 2021 vond de begrafenis van het echtpaar plaats in Genemuiden.

"Johannes van den Berg heeft veel voor de Staatkundige Gereformeerde Partij in Zwartewaterland betekend"

De beginselen van Gods Woord waren hem hartelijk lief en Johannes droeg dit ook uit in zijn politieke handelen.

Johannes was begonnen als schilder en heeft door avond- en zaterdagstudies zich opgewerkt. Later heeft hij aan Rijksuniversiteit te Groningen (RUG) het vak Pedagogiek gestudeerd en sloot dit af met een doctoraal examen. Formeel was Johannes nu ‘Drs.’ Een groot aantal jaren was Johannes docent aan de Pieter Zandt Scholengemeenschap te Kampen.
Van 1990-2001 maakte hij deel uit van de (voormalige) gemeenteraad van Genemuiden. Van 2001-2018 was Johannes raadslid in de gemeente Zwartewaterland. Door zijn lange staat van dienst was hij de nestor van de gemeenteraad en presideerde bij afwezigheid van de burgemeester de raadsvergadering.

Zijn vakgebied binnen de SGP-fractie was Ruimtelijke Ordening en grondzaken. Kortom ‘alles wat met te maken had met stenen en bouwen’ .De begraafplaatsen in Zwartewaterland hadden altijd heel scherp zijn aandacht. Ook de zorg voor de ouderen was voor hem een speerpunt. Hij was bestuurlijk betrokken bij de woonzorgcentrum de ‘Meente'.

 Johannes was dienstbaar voor de hele gemeente Zwartewaterland. ‘Als raadslid ben je er voor heel de gemeenschap’ was een vaste uitspraak van hem.

Met recht konden wij hem een ‘volksvertegenwoordiger’ noemen. Of Bijbels gezegd; ‘hij behoorde tot de oudsten in de poort’; daar werden besluiten genomen en vroegen de burgers om raad. Voor en tijdens de bouw van de nieuwe kerk van de Gereformeerde Gemeente op het Tag, was Johannes lid van de bouwcommissie. Daarnaast was hij betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties.

‘Vrees God en houd Zijn geboden’

Johannes van den Berg was ‘gebakerd’ in de SGP: ‘Vrees God en houd Zijn geboden’ , daar sloot hij vaak zijn bijdrage mee af als principiële zaken de aandacht vroegen in de gemeenteraad.

Bestuur SGP Zwartewaterland


Van de campagnecommissie

Omstreeks half juni van dit jaar heeft de kiesvereniging Maarten Slingerland gekozen als lijsttrekker van de Staatkundig Gereformeerde Partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Maarten Slingerland, 39 jaar, getrouwd, vijf kinderen, was tijdens de vorige verkiezingen voor de gemeenteraad ook de lijsttrekker. Zoals bekend is hij momenteel wethouder en 2e locoburgemeester van de gemeente Zwartewaterland met onder meer financiën, verkeer, onderwijs en jeugdzorg in zijn portefeuille. Het bestuur heeft door het aanwijzen van Maarten Slingerland als lijsttrekker duidelijk voor ervaring en continuïteit gekozen.

"De gemeente Zwartewaterland is de afgelopen periode in rustiger vaarwater geloodst."

De gemeente Zwartewaterland is, na lang in financieel zwaar weer te hebben verkeerd, de afgelopen periode in rustiger vaarwater geloodst. De verwachtingen voor wat betreft de gemeentelijke financiën voor de toekomst zijn in ieder geval positief. De SGP wil graag op deze ingeslagen weg blijven doorgaan. Anderzijds is het ook bekend dat de gemeente staat voor grote uitdagingen, zowel lokaal als regionaal. Complexe vraagstukken op gebied van bijvoorbeeld de energietransitie, wonen, de omgevingswet, de leefomgeving en het sociaal domein zullen opnieuw de aandacht vragen.

De voorbereidingen voor de komende verkiezingen in maart 2022 zijn in volle gang. Onder leiding van de twee campagneleiders, een noviteit in de geschiedenis van de SGP Zwartewaterland, is er een enthousiast campagneteam samengesteld.

Die is onderverdeeld in commissies waarin eenieder zijn eigen expertise en passie inbrengt. Inmiddels zijn er al een heel aantal vergaderingen gepasseerd en zijn de hoofdlijnen vastgesteld. Zoals: wie zijn onze doelgroepen, hoe gaan we ons presenteren en hoe brengen we onze kandidaten maximaal voor het voetlicht van u: de kiezer?

Parallel is er ook een commissie druk bezig geweest met het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma. Veel input is opgehaald uit onze achterban waarvoor nogmaals onze dank. Het is een verkiezingsprogramma geworden met als titel:

“Oog voor de Kern"

Er is consequent geprobeerd om aan te geven wat de SGP belangrijk vindt voor Zwartewaterland. Een verkiezingsprogramma wat gaat over mensen. Over hoe wij als Zwartewaterlanders willen samenleven. Zoals de lijsttrekker in het voorwoord van deze nieuwsbrief al kort heeft aangegeven is de boodschap, het motto van de SGP, tweeledig. Enerzijds: Oog voor de Kern. De kern met een hoofdletter. Waarmee de SGP aangeeft haar politieke visie te baseren op de Bijbel. Maar ook oog te hebben voor onze unieke kernen waar mensen naar elkaar omzien. Oog voor de identiteit van iedere kern waaronder ook het buitengebied. En tot slot ook oog te hebben voor de kern van de zaak en niet mee te gaan met de waan van de dag.

De speerpunten, die zijn vastgesteld zijn afgeleid van het motto, vormen samen een mooie vijfslag:

  • Oog voor identiteit;
  • Oog voor elkaar;
  • Oog voor ondernemen;
  • Oog voor wonen en leefbaarheid;
  • Oog voor de schepping

Op termijn zullen wij deze speerpunten, die meetbaar zijn en die aangeven waarop de SGP zich wil profileren, nog nader voor het voetlicht worden gebracht via onze kandidaten. Het verkiezingsprogramma is tijdens de afgelopen, digitale, ledenvergadering voorgelegd aan de leden en unaniem vastgesteld. Ook is tijdens deze ledenvergadering de nieuwe kandidatenlijst van de SGP Zwartewaterland gepresenteerd en vastgesteld. Een prachtige mix van ervaring en maar ook nieuw politiek talent die bij de eerste tien kandidaten staan. De zittende raadsleden hebben allen aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadsperiode. Verder op in deze nieuwsbrief is een lijst opgenomen van alle kandidaten. Via allerlei media, waaronder dus nieuwsbrieven, zullen wij u van de voortgang van deze campagneperiode op de hoogte houden.

Campagneleiders

Sander de Vries en Alfred Beens