6 juli 2023

Zomernota 2023 en Kadernota 2024-2027

De volledige bijdrage is hier ook in .pdf te downloaden.

Geachte voorzitter, college, leden van de raad,

Voorzitter, vanavond bespreken we in één raadsvoorstel de Zomernota 2023 en Kadernota 2024.
We hebben het over de hoofdlijnen van het beleid in Zwartewaterland en de financiële kaders voor het komende jaar.
Namens de fractie van de SGP wil ik iedereen die zich heeft ingezet voor het opstellen van deze Zomer- en Kadernota bedanken voor zijn of haar inzet. Ieder jaar is dit weer een karwei, het heeft zich ook nu weer vertaald in heldere, leesbare en bovenal compacte documenten.

We leven nog steeds in onzekere tijden, de inflatie is hoog, de lonen en de rentes stijgen en er is krapte op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne moeten de vluchtelingen langer opgevangen worden. De ingerichte structurele organisatie heeft een grote impact op de gemeentelijke organisatie en de vele vrijwilligers in onze gemeente. Voorzitter, zorgen voor onze naaste, onze naaste helpen, ook al kost dat geld, inspanning en tijd, is onze plicht. Onze dank aan een ieder die zich hiervoor inzet.

Voorzitter, uit de Zomernota blijkt dat de gemeente Zwartewaterland veel onderhanden heeft. Er wordt in ons gemeentehuis veel werk verzet en er worden in onze gemeente veel meer activiteiten waargenomen, meer in vergelijking met 2022.
Daarnaast hebben we steeds meer te maken met ingewikkelde processen die door de Rijksoverheid bij de gemeentes worden neergelegd. Als SGP kunnen we desalniettemin vaststellen dat er veel zaken goed gaan. Bijsturing en verbetering blijft echter altijd noodzakelijk.
Als raad zijn we, naar aanleiding van het door een extern bureau uitgevoerd onderzoek, recent bijgepraat over de knelpunten in de bedrijfsvoering.
De SGP kan daarom instemmen met het voorstel dat nog dit jaar een bedrag van k€ 135 wordt ingezet om personeel te werven voor dit knelpunt.
Onduidelijk is nog hoeveel het Rijk compenseert voor de stijgende prijzen. In de Zomernota is een bedrag van k€ 125 opgenomen. Desondanks is het resultaat over 2023 negatief.
De SGP kan instemmen met het voorstel om het negatief resultaat van k€ 282 te dekken uit de Algemene Reserve.

Voorzitter, in Zwartewaterland is het fundament goed.
In de Bijbel staat de gelijkenis over de wijze en de dwaze bouwer. Deze gelijkenis heeft de Heere Jezus uitgesproken aan het einde van de Bergrede. De dwaze bouwer bouwde zijn huis op het zand en de wijze bouwer groef dieper en zorgde ervoor dat zijn huis op de steenrots was gebouwd. Dit huis kon tegen de winden en de regens terwijl het huis van de dwaze bouwer wegspoelde en ineenstortte.

Voorzitter, een bijzondere Kadernota ligt voor ons. Gebouwd op het vaste fundament van het coalitieakkoord “In vertrouwen verder bouwen”.
De Kadernota 2024, grotendeels beleidsarm, laat een grillig verloop zien. Ondanks alles wat er in de toekomst op ons afkomt, heeft de SGP alle vertrouwen in dit college en willen we het ambtelijk apparaat tot steun zijn. We werken vanuit het vertrouwen en zoeken daarmee samen het beste voor onze mooie gemeente Zwartewaterland.

Er zijn een aantal zorgen, die het fundament van onze gemeente op de proef stellen. Zoals de ambtelijke organisatie maar ook de toekomstige financiële situatie staan onder druk. Wat het eerste betreft kan de SGP ermee instemmen dat de komende jaren een fors budget, k€ 510, wordt uitgetrokken voor het toekomstbestendig maken van onze organisatie. De SGP denkt graag constructief mee over de vraag wat voor gemeente we willen zijn. Als fractie is het ons duidelijk dat het algehele karakter van onze gemeente, vol noaberschap en korte lijnen met dit huis, helpend is. Wij zijn hier trots op en willen dit graag behouden zoals ook verwoord in ons verkiezingsprogramma bij het speerpunt Oog voor Elkaar.

Voorzitter, we zien dat het Rijk, de Regio en de provincie steeds meer de regie nemen in de grote opgaven en crises die er spelen is ons land. De nieuwe agenda van de Regio Zwolle kent stevige ambities waar we later deze avond nog over spreken. Bij deze wil ik al wel een tipje van de sluier oplichten. In de nieuwe agenda van de Regio Zwolle wil de SGP vol inzetten op de bereikbaarheid van onze gemeente op het hoofdwegen- en hoofdwaternet.

Het Rijk wil voor 2030 de natuur versterken, de waterkwaliteit verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Dit met als doel de stikstofuitstoot in de buurt van de natuurgebieden fors te verlagen. Recent zijn we als raad geïnformeerd over het ontwerp-Provinciaal Programma landelijk gebied (PPLG). Een groots plan met grootse uitdagingen in met name het buitengebied.
Onze fractie heeft in de achterliggende maanden uitvoerige gesprekken gevoerd met veelal jonge boeren uit onze gemeente. Daarbij viel de gedrevenheid en het ondernemerschap op bij deze jonge boeren. Daarnaast de roep om de boer zijn vak uit te laten oefenen als rentmeester voor de natuur & voedselzekerheid. De SGP is trots op de agrarische sector. Onze boeren hebben oog voor de Schepping. Onze vraag aan het college is: hoe betrekt het college deze jonge boeren bij het PPLG?
Het verzoek aan het college is om ons als raad nauw te betrekken bij de ontwikkelingen van dit Programma. De SGP is van mening dat in deze tumultueuze tijd er ruim aandacht besteed dient te worden aan een leef- en werkbaar buitengebied waar perspectief geboden wordt aan het boerenbestel.

Voorzitter,
het gezin, de hoeksteen van de samenleving, het vaste fundament, staat erg onder druk. Dit is zichtbaar in de jeugdzorg. De SGP is, zoals ook uit ons verkiezingsprogramma blijkt, voor een stabiel gezin. Wanneer het in de gezinnen goed gaat, gaat het in de samenleving ook goed. Helaas zien we, ook in Zwartewaterland, een trend dat vaste relaties steeds meer onder druk komen te staan of situaties waarin een veilige omgeving thuis niet vanzelfsprekend is. Wij beseffen de gevoeligheid rondom deze zaken, maar duidelijk is en blijft dat een stabiel gezin een vast fundament is voor de samenleving. We zijn dan ook blij dat het college hier aandacht aan besteed door een spreekuur in te richten voor mensen met relatieproblemen.

Voorzitter, ik ga afronden.

De tijden zijn onzeker, we zien dat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.

De SGP staat voor een degelijk en gezond financieel beleid. De begroting moet structureel in evenwicht zijn. De risico’s die op onze gemeente afkomen zijn veel en groot. We zullen hier pragmatisch en nuchter mee om moeten gaan. Alles in het belang van onze inwoners.
In ons betoog hebben we gerefereerd aan de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer en de noodzaak van een vast fundament.
Om af te ronden wil ik de hoorders nog één ding meegeven. Een stevig fundament maakte in de gelijkenis van de Heere Jezus onderscheid tussen leven en dood. Laten we ernst maken met de boodschap van redding en genade en bouwen op dat stevige Fundament met een hoofdletter dan zullen we niet bedrogen uitkomen.

Wij wensen u als college, onze ambtenaren, onze inwoners en ons als raad Gods onmisbare zegen toe.

Ik dank u.

Klaas Huisbrink
Namens de fractie SGP Zwartewaterland

6 juli 2023