26 september 2016

Zomernota 2016

 

De SGP wil het college oproepen om door te gaan op deze ingeslagen weg en stemt in met deze Zomernota 2016

Hierbij de bijdrage van onze fractievoorzitter, M. Slingerland naar aanleiding van de behandeling van de Zomernota 2016. De Zomernota is de bestuursrapportage waarin de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. 

De Zomernota 2016 is, na het positieve resultaat van de jaarrekening over 2015, voor de SGP-fractie wederom een bevestiging dat de gemeente Zwartewaterland goed op koers ligt om structureel financieel gezond te worden. 

De SGP is optimistisch over de financiële financiële toekomst, de eerste stappen zijn gezet. Tegelijkertijd zijn we ook realistisch en beseffen we dat er nog heel veel moet gebeuren. Terughoudendheid is op zijn plaats en daarom kunnen we ook instemmen om het positieve resultaat van bijna 2 mln toe te kennen aan de algemene reserve.

Mijn fractie vindt het volstrekt logisch dat de €70.000 extra dividend van de Rova via de reserve afvalstoffenheffing terugvloeit naar de burger. Afval behoort kostendekkend te zijn en dividend behoort daarbij betrokken te worden. De SGP heeft dit vaker aangegeven en is bij dat het nu in de Zomernota verwerkt is.

Ook kan de SGP instemmen om €915.000 beschikbaar te stellen voor het aankopen van strategische gronden om bedrijventerrein te ontwikkelen. Bedrijven zijn de motor van onze locale economie en werkgelegenheid en deze motor moet op volle toeren blijven draaien.

De uitwerking van het coalitieakkoord Samen Sterker heeft een positieve uitwerking. De reservepositie wordt beter en de schuldenlast wordt minder.