26 september 2014

Zomernota 2014


Voorzitter,

De zomernota geeft de stand van zaken weer van het eerste half jaar. Bijstelling van de begroting is nodig. En deze begroting is niet het enige wat het afgelopen half jaar gewijzigd is.

Wanneer we terugkijken op het afgelopen half jaar is er veel veranderd: in de wereld (met de vele brandhaarden), in ons land (met de vreselijke MH17 ramp) en in onze eigen gemeente (gemeenteraadsverkiezingen met de daarbij horende wijzigingen binnen raad en college).
We denken ook aan wethouder Boshove, die zijn aandeel had in deze begroting, en helaas overleden is.

En toch is één ding niet veranderd. En dat vinden we in Psalm 102, waar staat: ‘Maar Gij Heere blijft in eeuwigheid en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht’.

Voorzitter,

De zomernota laat een overschot zien van €28.000. Dit is positief en je zou de conclusie kunnen trekken dat we in control zijn, maar gezien de context is onze financiële positie zeer zorgelijk. Bij de behandeling van de jaarrekening en het financiële kader van het coalitieakkoord ‘Samen Sterker’ heeft de SGP aangegeven, dat onze begroting totaal in onbalans is door o.a. de grondexploitaties. Onze reserves verdampen, de schuldenlast loopt op en  bezittingen zijn minder waard.

Ook voor dit jaar zal bij de vaststelling van de jaarrekening rekening gehouden moeten worden met afboekingen. In deze zomernota hebben we te maken met een negatief effect van 2 ton. De circulaires uit den Haag stemmen ons ook niet hoopvol. Al met al geen positief vooruitzicht.

Mijn fractie maakt zich ernstig zorgen over onze financiële positie en kan dan ook instemmen met het voorstel om het overschot van €28.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Ook kunnen wij instemmen om de structurele negatieve effecten mee te nemen in de komende meerjarenbegroting.

De SGP verwacht van het college om volgende maand, bij de behandeling van de meerjarenbegroting, met een stevig pakket aan maatregelen te komen om onze gemeente structureel financieel gezonder te krijgen. Dit betekent niet alleen een begroting sluitend te krijgen, maar wat de SGP betreft ook inzetten op vermindering van de schuldenlast.

We kunnen en mogen de problematiek niet doorschuiven naar de toekomst, maar moeten nu actie ondernemen! Dit vraagt voor de komende maanden om politieke moed. De SGP roept dan ook alle fracties op om deze moed te tonen voor een sterker en financieel gezonder Zwartewaterland.

Namens de SGP-fractie,

Maarten Slingerland