15 maart 2014

Toespraak Arie Speksnijder


Toespraak op verkiezingsavond 14 maart 2014

Partijgenoten en belangstellenden,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gemerkt begint de verkiezingskoorts weer op te lopen in Zwartewaterland. Alle zes partijen doen natuurlijk hun uiterste best om de aandacht en de gunst van de kiezer te bemachtigen. Soms tot op het absurde toe. Maar wie de plaatselijke politiek wat langer volgt en ziet wat partijen de afgelopen raadsperiode hebben laten zien, waar ze zich voor hebben ingezet en of ze wat hebben bereikt,  prikt daar denk ik wel doorheen. Maar dan nog zal het oordeel over partijen die wel een gedegen inbreng hebben gehad en wel constructief geprobeerd hebben mee te besturen gekleurd zijn door de levensbeschouwing van de objectieve meelevende burger.  Want het maakt nogal wat uit of je bij de beoordeling van partijen je wilt laten leiden door Gods Woord en dat als de enige vaste norm voor het totale gemeentelijke beleid ziet, of dat je andere maatstaven hanteert bij de beoordeling van partijen.

Toch gaat het er in de gemeentepolitiek niet alleen over, dat je de juiste politieke uitgangspunten hanteert en die scherp kan neerzetten in de politiek. Maar ook dat je een goed bestuurder bent, kennis van zaken hebt,  je grondig  verdiept in de dossiers en slagvaardig en daadkrachtig kan handelen. En daarnaast dat je een oplossing- en resultaatgerichte instelling hebt en in kan schatten waar je politieke tegenstanders gevoelig voor zijn.

En zonder te overdrijven kan ik wel zeggen dat deze noodzakelijke competenties wel degelijk terug te vinden zijn bij onze mensen die op de kandidatenlijst van de SGP staan. Niet voor niets is het verkiezingsmotto bij deze verkiezingen: Betrokken , Betrouwbaar en Principieel, het handelsmerk van de plaatselijke SGP.  Toch lezen we  in Gods Woord de allerbelangrijkste en meest noodzakelijke eigenschap die we moeten bezitten: De Vreze des Heeren, wat die alleen is het beginsel van de ware wijsheid die een gemeentebestuurder nodig heeft.

Wanneer we terugkijken op de achterliggende raadsperiode, kunnen we wel zeggen, dat het een bijzondere periode was, waarin veel is gebeurd. Na een verblijdende verkiezingsuitslag waarbij we ineens de tweede partij in grootte werden, was de teleurstelling groot, dat we niet in de gelegenheid werden gesteld deel te nemen aan het college. Overduidelijk was, dat de toen zittende partijen CU , CDA en PvdA  graag met hun zittende wethouders verder wilden. De SGP kon daar van alles tegenin brengen , het hielp niet . Wolbert Meijer en zijn CU speelden hun slimme spelletje perfect en de SGP werd opnieuw uitgesloten van deelname aan het college.

Toch zijn we toen niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben ons in de huidige raadsperiode constructief en betrouwbaar opgesteld en een gedegen inbreng gegeven bij belangrijke en complexe kwesties, die in de raad aan de orde kwamen. Want onder druk van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande ingrijpende bezuinigingen was de coalitie onder aanvoering van de CU-wethouder toch niet zo stabiel als ze aanvankelijk leek. Sterker nog, op belangrijke onderdelen was ze onderling sterk verdeeld en regelmatig was de SGP nodig om het college aan meerderheden te helpen. Op deze wijze waren we betrokken bij diverse bezuinigingen en ombuigingen, die bijvoorbeeld inhielden, dat veel subsidies, waar we altijd tegen waren zoals de sportsubsidies zijn geschrapt en de huurtarieven van sportaccommodaties,  waar we jarenlang geen beweging in kregen nu ineens met forse percentages werden verhoogd.

Maar ook ten aanzien van de centrumplannen, het Olde Staduus, de industriehaven, het tunneltje onder de Kamperdijk, de WMO-regelingen, de stadsrandenvisie, de afvalinzameling en de begraafplaatsen  hadden we een belangrijke inbreng . En niet in de laatste plaats hebben we ons beijverd om de OZB en de begraafrechten zo laag mogelijk te houden. Maar uiteindelijk heeft, zoals iedereen weet, de sterk verdeelde coalitie geleid tot een vertrouwenscrisis  en het vertrek van de wethouder in juni vorig jaar. En de positieve en betrouwbare opstelling van de SGP werd beloond, doordat wij mochten aanschuiven bij de coalitie en zodoende de plaats van de CU en de wethoudersportefeuille van Meijer mochten overnemen.

Als je dit op je laat inwerken, moet het me van het hart, dat we in dit alles de wonderlijke leiding des Heeren mogen opmerken. Wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden, is toch geschied. De SGP kwam uiteindelijk toch in het college, en zonder ons op de borst te kloppen kunnen we constateren dat de rust in zowel het college als in de coalitie is teruggekeerd. Er is weer sprake van een stabiel bestuur en onderling vertrouwen en dat willen we graag zo houden. Ook  in de  nieuwe raadsperiode, want de wethouderspost willen we graag voortzetten, omdat je kunt zien, dat je dan achter de schermen meer invloed kunt uitoefenen. Maar je moet wel capabel zijn natuurlijk en tot nu toe hoor ik van de mensen om me heen daar positieve geluiden over.

Toch plaatst de nieuwe raadsperiode ons als gemeente voor een aantal opgaven die verre van eenvoudig zijn . In de eerste plaats erfde ik van mijn voorganger een aantal hoofdpijndossiers die geleid hebben tot intensief overleg met provincie, het rijk en andere betrokkenen om toegezegde subsidies en prestatieafspraken veilig te stellen. En ook om ronduit met elkaar vast te stellen, dat eerder in gang gezette projecten aangepast moeten worden en er opnieuw weer afgeboekt moet worden op grondexploitaties.

Ten tweede ligt er nog een enorme bezuinigingstaakstelling, die kan leiden tot ingrijpende gevolgen voor ons voorzieningenniveau. Tot nu toe heeft elke kern zijn zwembad, bibliotheek en andere gewenste, maar niet direct noodzakelijke voorzieningen. Maar dat is niet vol te houden binnen de bezuinigingstaakstelling, vinden wij. Tot nog toe zijn we daarbij een roepende in de woestijn, maar gelukkig zie ik dat besef nu ook al terug in beleidsstukken, die binnenkort door ambtenaren aan de raad zullen worden aangeboden.

Er zullen echt pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, als we willen vasthouden aan eerder aangekondigde bezuinigingstaakstellingen. Of de genoemde voorzieningen zullen voor een groot gedeelte door vrijwilligers gerund en onderhouden moeten worden, met alle haken en ogen die daar aan vast zitten…Kortom, hier ligt een enorme opgave voor de komende periode.

Een andere grote opgave waar de gemeente zich voor gesteld ziet, zijn de decentralisaties in het sociale domein. De jeugdzorg, de overgang van AWBZ- taken naar de WMO en de Participatiewet. De filosofie van het rijk hierachter is, dat gemeenten dit goedkoper kunnen en hierbij meer maatwerk kunnen bieden. En dat is een gedachte die ons wel aanspreekt.  Maar tegelijk wordt er flink gekort op deze budgetten en loopt de gemeente hierbij grote risico’s, omdat het vaak open-einde-regelingen betreffen, waarbij je van te voren niet goed kan inschatten, hoeveel gebruik er van wordt gemaakt.

Ook zullen de gemeenten een bepaalde schaalgrootte  moeten hebben om de nieuwe taken goed aan te kunnen . Het kabinet wil gemeenten graag opschalen naar 100.000 inwoners . Wij willen als SGP, dat de gemeente zelfstandig blijft  en zijn blij dat het college nu heeft ingezet op samenwerking met andere gemeenten in plaats van herindeling. Op het gebied van bedrijfsvoeringstaken gaan we samenwerken met Staphorst en Steenwijkerland(samen 82.000 inwoners), omdat op deze manier onze eigen identiteit het meest gewaarborgd is en tegelijk de gewenste schaalgrootte redelijk wordt benaderd.  Ten aanzien van de nieuwe taken komen daar Meppel en Westerveld ook bij, maar voor ons is samenwerking op onderdelen met Zwolle en Kampen ook mogelijk.

Onze inwoners zullen moeten beseffen, dat op het gebied van de zorg en de WMO veel gaat veranderen. Met name op noodzakelijke huishoudelijke hulp moet 40% worden bezuinigd. En op andere terreinen 25%.  Meer dan in het verleden zal eerst gekeken worden, wat mensen zelf nog kunnen met hulp van familie en andere verbanden, zoals de kerken. Alvorens zij een beroep kunnen doen op de overheid. Het accent zal meer komen te liggen op de eigen kracht en de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving, maar waarbij wij als SGP, vanuit de gedachte van Bijbelse barmhartigheid,  wel de zwakkeren en kwetsbaren een vangnet willen bieden.

Wat ook sterk gaat veranderen is de rol van de gemeente en daar zal de burger aan moeten wennen . Gedwongen door alle bezuinigingen en hervormingen moeten we terug naar een afgeslankte en flexibele gemeentelijke overheid, die geen dingen meer doet die de samenleving zelf kan of andere partijen beter en goedkoper kunnen. Burgerinitiatieven en participatie zijn daarbij de sleutelwoorden. Je ziet nu al, dat de uitvoering van plannen en beheerstaken  veel soepeler verloopt als burgers en maatschappelijke partners actief mee doen en verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat. En de SGP is niet ongelukkig met deze omslag. Integendeel, een prachtig voorbeeld hiervan hebben we gezien bij de totstandkoming van het Olde Staduus. Een burgerinitiatief om trots op te zijn en waarbij de kracht van de samenleving duidelijk naar voren kwam. Maar er liggen nog meer uitdagingen in het kader van de Centrumplannen te wachten en als SGP willen we ons sterk maken om hier een impuls aan te kunnen geven door publiek/private samenwerking ruim baan te geven.

Dit brengt me bij het verkiezingsprogramma en de daarbij horende 20  speerpunten van de SGP voor de nieuwe periode. Wie het complete programma nog niet kent, kan zich melden bij de tafel met propagandamateriaal. De mooie  verkiezingsfolder met de voornaamste speerpunten is bij iedereen thuisbezorgd en ook de regelmatige advertenties en artikelen in de media gaven een goed beeld van waar de plaatselijke SGP voor staat.  Ik ga er vanuit dat straks bij de forumbespreking voldoende gelegenheid zal zijn om hier nog vragen bij te stellen.

Samengevat zou je uit het totale verkiezingsprogramma  vier kernpunten kunnen halen: Stabiel bestuur, gezonde financiën, sociaal gezicht en vitale kernen. Ik zal ze kernachtig aanstippen:

  1. Gaan we voor een stabiel een koersvast bestuur waarbij het gehele gemeentelijke beleid getoetst wordt aan Gods Woord. En waar partijen niet kissebissen over allerlei bijzaken maar hun verantwoordelijkheid onder ogen willen zien en daarnaar handelen. De SGP is er klaar voor om zich daar voor de volle 100% in te zetten. Ook in een nieuw te vormen college.
  2. Gaan voor gezonde financiën houdt in, dat we niet onnodig  lasten gaan verschuiven naar de toekomst. Rijkskortingen en financiële tegenvallers dienen opgevangen te worden door gepaste bezuinigingen en hervormingen. Ons motto daarbij is simpel: niet meer uitgeven dan je hebt en niet meer dan nodig!
  3. Willen we als gemeente een sociaal gezicht laten zien in een tijd van crisis, toenemende werkloosheid en financiële tegenslagen. Dat is niet gemakkelijk maar wel overeenkomstig de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en barmhartigheid! Als SGP willen we een schild zijn voor de zwakkeren en kwetsbaren in onze samenleving.
  4. Vitale kernen zijn in Zwartewaterland van enorm belang om de leefbaarheid en het winkelbestand niet achteruit te laten gaan. Investeren in Centrumplannen dus door publiek/private samenwerking.

 

Maar ook investeren in een gezond ondernemersklimaat  met korte lijnen tussen bestuur en bedrijven, een ondernemersloket en extra aandacht voor revitalisering van bedrijventerreinen, te beginnen in Hasselt.

Tot zover deze samengevatte kernpunten. Ik ga afronden:

Als lijsttrekker ben ik er trots op, hoe actief en gedreven de fractie, schaduwfractie,  het bestuur en het campagneteam zich hebben ingezet voor deze verkiezingen. Kosten noch moeiten zijn gespaard om de SGP zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen, waarbij onze achterban ook nog eens heel  royaal heeft bijgedragen om het financieel mogelijk te maken. Een bewijs te meer hoe het belang van deze verkiezingen leeft bij onze SGP-leden. Ik zou dan ook iedereen hier willen oproepen er aan mee te werken, dat geen stem onnodig verloren gaat voor de SGP. Maar bovenal is nodig, dat de Heere zijn Zegen zou willen geven aan al onze inspanningen. Want alleen dan zal het Zwartewaterland wel gaan.

Ik dank u wel.