20 april 2017

Startnotitie van de nieuw in te voeren Omgevingswet


SGP-fractielid Klaas Huisbrink heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering van 20 april jl. het woord gevoerd over de Startnotitie van de nieuw in te voeren Omgevingswet. Het raadsvoorstel werd in twee delen besproken. Agendapunt 10 behandelde de Startnotitie Omgevingswet ten opzichte van de ambitie en de te volgen koers en agendapunt 11 verzocht de Raad om in te stemmen met de omschreven keuzes als kader voor het opstellen van een Plan van Aanpak. 

Zoals het er nu naar uitziet treedt per 2019 de Omgevingswet in werking. De belangrijkste doelen van de Omgevingswet zijn het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van die leefomgeving. De Startnotitie Omgevingswet omschrijft de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt en de mogelijke ambitieniveaus waarop het gemeentebestuur kan insteken. Ook bevat de Startnotitie de op hoofdlijnen te volgen route om op 1 januari 2019 klaar te zijn om volgens de uitgangspunten van de wet te werken. De routeplanner biedt het gemeentebestuur houvast bij alle stappen die de komende tijd gezet dienen te worden. Verder zijn de voorstellen richtinggevend voor het op te stellen Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak zal eind juni 2017 aan de Raad worden aangeboden. 

Video 1: 

Video 2: