11 april 2014

Samen sterker


De afgelopen weken werkten CDA, SGP en CU voortvarend en in een goede sfeer aan de totstandkoming van het coalitieakkoord dat het motto “Samen Sterker” meekreeg. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarin de coalitiepartners hun koers, ambities en afspraken voor de nieuwe bestuursperiode aangeven. 
 
De coalitiepartners hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke visie op overheid en samenleving in de gemeente Zwartewaterland. Zij delen de wens te werken aan een sociale, solide gemeente die dicht bij haar inwoners, ondernemers, en maatschappelijke partners staat en daadkracht toont bij het op orde brengen van de financiële positie. Lastige keuzes gaan zij daarbij niet uit de weg. 
 
De komende jaren liggen grote uitdagingen in het verschiet. Het wordt financieel gezien een moeilijke periode. Reeds ingezette bezuinigingen worden voelbaar. Ook moet vorm en inhoud worden gegeven aan de nieuwe decentralisatietaken op het gebied van jeugd, werk en zorg, waarop de rijksoverheid bij de overdracht forse efficiencykortingen toepast. 
 
CDA, SGP en CU willen hun ambities vormgeven binnen de beschikbare budgetten. Uitgangspunt is dat de reeds vastgestelde ombuigingstaakstellingen worden gerealiseerd. Zij beogen hiermee nieuwe bezuinigingen en verdere lastenverzwaring te voorkomen. 
 
De nieuwe coalitie geeft ruimte aan initiatieven en ondernemerschap bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Er is oog voor inwoners die het zonder steun niet redden. 
 
Samen met de andere politieke partijen en de Zwartewaterlandse samenleving maken de coalitiepartners zich sterk voor een gemeente waar het goed is om te leven, te werken en te verblijven.

Aanbiedingsbrief Coalitieakkoord Samen Sterk 11 april 2014

Coalitieakkoord CDA-CU-SGP Gemeente Zwartewaterland 11 april 2014