20 december 2019

Raadsvoorstel Startnota Regionale Energiestrategie West Overijssel

RV – 12 december 2019

Punt 13 – Raadsvoorstel Startnota Regionale Energiestrategie West Overijssel

Vz., de Startnota Regionale Energiestrategie West-Overijssel is een eerste stap naar het in de praktijk brengen van veel afspraken uit het Klimaatakkoord. Het is een vertrekpunt voor een jarenlang proces om Nederland te verduurzamen. 30 regio’s die aan de slag gegaan zijn om te komen tot een bod voor de opwekking van elektra, de bijbehorende infrastructuur en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

Wat de SGP betreft is er beslist de intentie om positief te starten met deze enorme en complexe operatie. Die alle inwoners van onze gemeente zal raken! Ook mensen die ‘er tegen’ zijn.

Maar we sluiten  ons aan bij wat we in het voorwoord van de startnota hebben kunnen lezen en ik citeer: ‘In de loop van de tijd zullen omstandigheden en inzichten wijzigen. En ook de aanpak en de samenwerking aan verandering onderhevig zijn. Niemand kan op dit moment overzien wat de volledige impact zal zijn van de energietransitie op het landschap, de economie, de mobiliteit, de wijze van wonen en werken en zeker nog niet tot op het niveau van eigen woning en woonomgeving’. Einde citaat.

Deze nota beschrijft het proces. Waar de verantwoordelijkheid ligt: dus bij Rijk, provincie, gemeente en waterschap. Hoe de partners van de RES West-Overijssel gaan samenwerken. Wie daarbij welke taak en verantwoordelijkheid heeft, hoe de besluitvormingsprocedure verloopt en hoe de planning er globaal uit ziet.  Daarnaast geven we toestemming om er geld voor in te zetten en we spreken de intentie uit om met deze regio een bod te gaan doen. De uitdaging, gezien de termijn, is groot: in april 2020 een bestuurlijk vastgestelde concept RES.

Vz., In de startnota staat aangegeven dat de RES is gebaseerd op lokale regie in een regionaal proces van samenwerking. Mooi opgeschreven. Waar wij aan hechten is dat onze gemeente haar eigen regie moet blijven voeren. Wij zijn de lokale bestuurders. Wij hebben voor deze transitie draagvlak nodig bij onze inwoners, bedrijven en andere partijen. De startnota zegt verder dat de nadruk moet liggen op acceptatie van deze  stap in de energietransitie en niet zozeer op draagvlak. Maar onze burgers maken zich, en terecht, zorgen over de verduurzaming van hun eigen woning. Of over de effecten van zonneparken en windmolens in hun omgeving. Dus aan de voorkant moet dat helder en goed geregeld  zijn. Dat we bij een eventuele afwijkende mening of zienswijze van Zwartewaterland wel ‘in control’ blijven. Kan de wethouder toezeggen dat wij wel blijven beslissen over de energiestrategie binnen onze eigen gemeente? Of is het zo dat de regio’s nu al de regie voeren?

Vz., ons punt is: de wethouder is de gemeentelijke vertegenwoordiger  binnen de stuurgroep van de RES-regio. Kan de wethouder eens toelichten, in alle gesprekken en bijeenkomsten waar hij onze gemeente vertegenwoordigd, op welke wijze, met welke argumenten bijvoorbeeld, de belangen van Zwartewaterland worden verdedigd? Dat niet alleen de lasten maar ook de lusten in Zwartewaterland terechtkomen? Onze deelname betekent toch niet dat we ons automatisch conformeren aan de wijze waarop het wordt geregeld en dus ook aan het resultaat? Er zal hoogst waarschijnlijk straks weerstand zijn, er zullen gaten vallen in de verschillende biedingen wat mogelijk dan weer zal resulteren in aanwijzingen door het Rijk via de provincie. En daarmee wordt het weer lokaal en de vraag is: waar staan we dan?

Anderzijds zien wij ook dat er veel meerwaarde zit in het bundelen van capaciteit en kennis tussen decentrale overheden ten aanzien van deze energietransitie.

Maar toch willen wij de  portefeuillehouder vragen om ons proactief en tijdig te blijven informeren. Zodat wij als raad in stelling worden gebracht om zelfstandig en zorgvuldig onze eigen keuzes te kunnen maken. En zo straks een formeel besluit kunnen nemen.

In de startnota wordt summier aangegeven  hoe de regio’s gaan samenwerken. Er zal veel overlap zijn. Een oproep aan de wethouder: geef aan dat in een vroegtijdig stadium voor samenwerking met andere regio’s wordt gezorgd.

Projecten die al in uitvoering zijn of snel gaan starten en andere lokale initiatieven: worden die meegenomen in de Regionale Energiestrategie? Of, geldt er straks op enig moment een nulmeting of iets dergelijks? Kan de wethouder ook aangeven of kleinschalige initiatieven mee gaan tellen? Graag een reactie.  

Er is al veel gedaan. We zijn al veel bezig met duurzaamheid. Bijvoorbeeld Energiek Zwartewaterland om maar eens wat te noemen. Of de ondenemerskring Genemuiden die bezig is een routekaart te ontwikkelen om het bedrijventerrein energieneutraal te maken.  

Kan de wethouder ook aangeven wat momenteel de acties van de gemeente zijn in het inpassen van de RES in de communicatie met onze inwoners. Met andere woorden: hoe wordt dit momenteel onder de aandacht gebracht? Mede gezien de krappe planning die er ligt?

Vz., medio juli van dit jaar hebben wij een besluit genomen over 3 pilots voor zonnevelden. De SGP was en is van mening dat dit een uitermate geschikt middel is om ervaring op te doen met dit soort energievoorzieningen. We zijn inmiddels een half jaar verder. Er ligt een toezegging aan de raad en de initiatiefnemers dat dit jaar, dat nog ca. 2,5 week duurt, duideljk zou zijn wie deze drie pilots zouden zijn. Kan de wethouder aangeven wat momenteel de status is van deze zonnevelden pilots?

De SGP is content met de deelname in de werkgroep RSAB-RES West-Overijssel. Om vanuit onze rol als volksvertegenwoordigers mede vorm te geven aan de participatie in de RES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wij worden correct meegenomen in de bevindingen.

Vz., tot slot. De SGP gaat  voor de nuchtere constructieve aanpak. De wereld is, in tegenstelling zoals gedacht wordt, niet maakbaar maar de mens heeft wel de Bijbelse opdracht om rentmeester te zijn. Om te bouwen maar ook om te bewaren.

Al vaker is aangegeven dat duurzaamheid voor onze inwoners ook: ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ moet zijn. Om in deze lijn te blijven dienen de plannen ook: ‘houdbaar’, dus geschikt voor de lange termijn, als ook ‘betrouwbaar’, dus solide, te zijn. De wethouder kan er van op aan dat toekomstige voorstellen en plannen door de SGP zullen worden getoetst op deze onderdelen: haalbaar, betaalbaar, houdbaar en betrouwbaar.

Dank u.