2 november 2015

Raadsvergadering 29 oktober 2015


Tijdens de afgelopen Raadsvergadering van 29 oktober 2015 is er door de SGP-fractie Zwartewaterland op diverse ingebrachte voorstellen en notities gereageerd. Hieronder in onverkorte vorm de 1e termijn- inbreng plus de diverse vragen van onze fractieleden.

Raadsvoorstel nr. 8: Notitie inkomenscompensatie zorgkosten 2015 / woordvoerder: fractielid K. Kolk

Voor ons ligt het voorstel om de notitie inkomenscompensatie zorgkosten 2015 vast te stellen. Onze fractie kan instemmen met de inhoud van deze notitie. Er is gelukkig beleid ontwikkeld om de minima binnen onze gemeente tegemoet te komen voor regelingen die van rijkswege zijn beeindigd. Daarmee proberen we als plaatselijke overheid een schild te zijn voor de minima binnen onze gemeentegrenzen, door hen financieel te compenseren voor de extra zorgkosten, die hen ten deel vallen.

Wel hebben wij wat opmerkingen en vragen bij de procedure rond dit raadsvoorstel:

Het budget van EUR 307.000 valt onder het armoedebeleid en derhalve niet onder de WMO. In de loop van dit jaar is die EUR 307.000 alreeds toegevoegd aan het budget voor armoedebeleid. Tevens bleek vandaag uit beantwoording van een technische vraag dat nog eens EUR 350.000 was overgeheveld vanuit de WMO naar het armoedebeleid, namelijk het budget voor hulp bij het huishouden. Over deze toevoeging en overheveling van budgetten zijn geen raadsvoorstellen naar ons als raad toegekomen. Bij de begrotingswijzigingen met het vaststellen van de Zomernota zijn deze wijzigen ook niet vastgesteld. Het budgetrecht en daarmee ook het toevoegen of overhevelen van gelden van het ene deelprogramma naar het andere deelprogramma ligt toch bij deze raad. Wij kunnen vanavond wel deze notitie vaststellen, maar hadden we ook niet deze toevoeging aan het genoemde budget armoedebeleid van EUR 307.000 moeten vaststellen? Wat is de reactie van de wethouder hierop?

In het WMO-beleidskader Omzien naar Elkaar door de gemeenteraad, vastgesteld in het najaar van 2014, staat, dat de inkomenscompenserende maatregelen door de gemeente kunnen worden bekostigd uit de gelden voor de individuele bijzondere bijstand oftewel het budget armoedebeleid.

In model 1 wordt voorgesteld om EUR 307.000 als volgt te verdelen. EUR 100.000 kosten individuele bijzondere bijstand, EUR 25.000 voor collectieve ziektekostenverzekering, EUR 57.000 voor de uitvoeringskosten 0,7 fte en EUR 125.000 voor de uitvoering van de compensatieregeling voor de minima.

Als al die middelen worden bekostigd uit de individuele bijzondere bijstand, wat is dan het feitelijke verschil tussen model 1 en 3. Als raad gaan wij feitelijk toch niet over de invulling van een deelprogramma, en daarmee het deelprogramma armoedebeleid. Graag een reactie van de wethouder.

Wanneer er EUR 57.000 wordt uitgetrokken voor de uitvoeringskosten, ligt dat dan wel in lijn met een van de uitgangspunten verwoord op pagina 31 van het WMO-beleidskader.

“Uitvoering moet gepaard gaan met zo min mogelijk administratieve lasten voor de gemeente simpel mogelijk: zo min mogelijk bureaucreatie.” Graag een reactie van de wethouder.

Er is door de raad geen beslissing genomen en agendapunt is doorgeschoven naar de volgende vergadering.

 

Raadsvoorstel nr. 10: Notitie uitgangspunten Inwonersparticipatie / woordvoerder: fractielid K. Kolk

Voor ons ligt het raadsvoorstel om de notitie Uitgangspunten Inwonersparticipatie vast te stellen. Onlangs zijn we in een raadsbijeenkomst bijgepraat over inwonersparticipatie. We zijn toen ook meegenomen in mooie voorbeelden dienaangaande.

Onze fractie kan instemmen met de door het college verwoorde uitgangspunten. Echter aangaande het uitgangspunt van de risicoaansprakelijkheid hebben wij toch nog onze zorgen. Ik citeer: “Door inwonersinitiatieven te stimuleren accepteren wij de risico’s die daaraan verbonden zijn”

Deze zin behelst nogal wat, en lijkt zonder die vermeende risico’s te concretiseren nogal gemakkelijk aan het papier te zijn toevertrouwd. Zo valt het voor ons best wel zwaar om akkoord te gaan met dit uitgangspunt.

Natuurlijk realiseren we ons, als er een opsomming gemaakt wordt van vermeende risico’s, dat dit nooit volledig kan zijn, omdat er zich altijd weer andere voorbeelden van vermeende risico’s zullen voordoen in de praktijk. Toch willen wij van de wethouder een toezegging, als in juni 2016 de gemeenteraad in een bijeenkomst wordt geïnformeerd over de ontwikkeling van inwonersparticipatie naar aanleiding van de uitgangspunten verwoord in deze notitie, om dan te komen met een concretisering van de vermeende risico’s.

Verder willen wij de wethouder er op wijzen, dat de Provincie Overijssel eind 2014 een miljoen euro heeft beschikbaar gesteld voor het Overijssels Noaberschapfonds. Dit Fonds is onderdeel van het Oranje Fonds. Hiermee zal het Oranje Fonds in de komende tien jaar grote en kleine maatschappelijke initiatieven oftewel inwonersparticipatie in de provincie Overijssel financieren.

Het agendapunt is aangenomen.

 

Raadsvoorstel nr. 11: Programmabegroting 2016-2019 / woordvoerder: fractievoorzitter M. Slingerland

Twee weken geleden hebben wij, als raad, voorlichting gekregen over het verlichten van de openbare ruimte. Vele lichtgevende en schaduwachtige varianten kwamen voorbij. Er is zelfs een heus verlichtingsplan in beeld opgesteld. Je kunt je er heel wat donkere avonden mee vermaken.

De SGP is heel blij dat we, financieel gezien, licht aan het einde van de tunnel zien; al is het pril.

De Programmabegroting 2016-2019 is niet alleen een sluitende begroting, maar ook een solide begroting. Er zijn vele maatregelen in opgenomen om financieel gezonder te worden, hetgeen de SGP zeer aanspreekt. Nu doorpakken!

Vorig jaar zijn er forse lastenverzwaringen voor onze inwoners doorgevoerd, hetgeen nodig was om uit het donkere dal op te klimmen. Dit heeft geresulteerd in geen extra lastenverzwaring in deze programmabegroting.

De SGP kan ook instemmen om 2.4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor achterstallig wegenonderhoud. Van achterstand krijg je achterstand in het kwadraat. Een goed en beheersbaar onderhoudsniveau hoort ook bij een financieel gezonde gemeente.

Aandachtspunt is het weerstandvermogen. Op dit moment wordt deze gekwalificeerd als uitstekend.  Echter, wanneer een aantal risico’s werkelijkheid worden, ontstaat hier een probleem.

Bij de kadernota in juni jl. hebben we de algemene beschouwingen gehouden. De SGP wil graag een aantal punten, welke verwerkt zijn in deze programmabegroting, voor het voetlicht halen.

Precariobelasting

De begrotingsscan gaf aan om te onderzoeken om extra inkomsten te verkrijgen. In het kader daarvan heeft de SGP tijdens de behandeling van de Kadernota opgeroepen om het heffen van precariobelasting te onderzoeken. Het College heeft dit onderzoek inmiddels gedaan en de conclusies zijn: de mogelijkheden zijn beperkt, alleen de waterbedrijven en dat het één op één doorbelast wordt aan de inwoners. Tevens wordt geconcludeerd dat, volgens het rapport van Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, hetgeen pleit voor een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied en de invoering van de inwonersheffing, de precariobelasting helemaal verdwijnt. Zwartewaterland zou dan maar kort gebruik kunnen maken van de precariobelasting. Vz, om met het laatste te beginnen: gezien de huidige politieke verhoudingen in Den Haag ziet de VNG, bij monde van voorzitter van Zanen, het verruimen van het gemeentelijk belastinggebied niet heel snel gebeuren. Hoe eerder we dus beginnen met het heffen van de precariobelasting, hoe langer we er gebruik van kunnen maken. De conclusie van het college dat het heffen van precariobelasting beperkt is, nl. alleen tot de waterbedrijven, is –onzes inziens– geen  argument om de belasting niet te heffen:  iedere euro is er één! De SGP is het met het college ééns dat het doorbelasten naar onze inwoners geen goede zaak is, maar betalen onze inwoners nu niet voor precariobelasting die omliggende gemeentes heffen? Graag een reactie van de wethouder.

Begraafplaatsen

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de SGP gevraagd naar een overzicht van de kosten van de begraafplaatsen. De achterliggende reden was dat begraven in Zwartewaterland relatief duur is.

In de begroting staat dat de kostendekkendheid voor 2016 106% is. De opbrengsten zijn dus hoger dan de kosten. De SGP heeft met verbazing hier kennis van genomen. Afgelopen week ontvingen wij het overzicht van de kosten. De SGP komt hier in een later stadium op terug.

Groenonderhoud

In de programmabegroting staat vermeld dat er de komende jaren €75.000 extra opgenomen wordt voor onkruidbestrijding. De SGP is van mening dat het groenonderhoud, op dit moment C-niveau, minimaal is. Begrijpt de SGP het goed dat we met de extra €75.000 op hetzelfde niveau blijven? Graag een reactie.

Samenvattend

De SGP vindt dat deze begroting bijdraagt aan het financieel gezond worden van de gemeente en wil het college oproepen om door te gaan op de ingeslagen weg.

Met het vaststellen van de programmabegroting 2016-2019, hebben we doelstellingen en resultaten voor de toekomst vastgesteld. Wat de toekomst ons brengen zal, weet niemand. Wanneer we het nieuws tot ons nemen, moeten we constateren dat het donker is in de wereld.

In Psalm 119 wordt gesproken over Gods Woord als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Dat licht wens ik u allen toe voor de toekomst!

Er is door de raad geen beslissing genomen en de verdere behandeling van dit agendapunt is doorgeschoven naar de volgende vergadering.