3 december 2015

Raadsvergadering 26 november 2015


Tijdens de afgelopen Raadsvergadering van 26 november 2015 is er door de SGP-fractie Zwartewaterland op diverse ingebrachte voorstellen en notities gereageerd. Hieronder in onverkorte vorm de inbreng van onze fractieleden.

Raadsvoorstel nr. 8:     Herontwikkelvariant voormalig Agnietenterrein Zwartsluis met bijbehorende grondexploitatie/   woordvoerder: fractielid S. Heetebrij

Zoals wij ook in de vergadering van 19 februari hebben aangegeven, wil de SGP graag tot een herontwikkeling komen van het voormalige Agnieten-terrein. Maar dan wel met zo min mogelijk risico’s.  Gezien onze financiële positie kunnen wij ons geen grote risico’s permitteren. Vanuit dit oogpunt bezien is de SGP van mening dat optie 2 de beste optie is. Maar rekeninghoudend met de gevoelens van een aantal inwoners van Zwartsluis met betrekking tot het oude gebouw van de voormalige Mulo is voor ons optie 1 acceptabel, ook gelet op het feit dat optie 2 dan nog niet uitgesloten is.

De SGP ziet het onderzoek naar de haalbaarheid van een brug/onder doorgang met belangstelling tegemoet. Wij hebben zo onze twijfels en willen dat de raad betrokken wordt bij de besluitvorming over deze brug.

Ook wil de SGP fractie graag op de hoogte gehouden worden over de verdere ontwikkelingen.

De variant van stichting Fortresse ziet er op het eerste gezicht goed uit, oogt prachtig met die watergangen, maar is  op dit moment niet realistisch.

Wij onderschrijven de risico’s die het college constateert betreffende deze variant volledig.

Gehoord hebbende mevrouw Prikken van Fortresse heb ik  de volgende vraag aan de wethouder: Is er nog uitstel mogelijk zodat  de stichting Fortresse beheersmaatregelen kan bedenken en uitwerken voor de door het college genoemde risico’s?

Tijdens de eerstvolgende Raadsvergadering van 17 december 2015 zal het voorstel opnieuw door de Raad worden besproken.

Raadsvoorstel nr. 9:    Inrichting Jeugd- en Jongerenwerk / woordvoerder: fractielid S. Huisbrink

Zoals vorig jaar december door het college is toegezegd is er in het derde kwartaal van dit jaar een evaluatie gehouden met als doel te komen tot een voorstel voor het vervolg.

Het is positief dat de nieuwe aanpak is geslaagd.

Het professioneel jeugd- en jongerenwerk is goed op weg om de omslag te maken en is zichtbaarder aanwezig in onze gemeente.

Ook positief is dat Welzijn MensenWerk binnen de financiële kaders  en conform de nieuwe beleids- koers de werkzaamheden wil continueren. Een belangrijke basis hiervoor is het voldoen aan het opgestelde functieprofiel.

Wat opvalt is dat het functieprofiel voor de jongerenwerkers gewijzigd is t.ov. vorig jaar. Kan de wethouder aangeven of de huidige jongerenwerkers nog aan dit profiel voldoen of moeten andere personen worden geworven?

In de evaluatie mist mijn fractie een passage over het accommodatie gebonden jeugd- en jongerenwerk. Kan de wethouder aangeven hoe het hier mee staat en wat het toekomstperspectief hiervan is?

De fractie van de SGP kan instemmen met het inrichtingsvoorstel en het continueren van het werkgeverschap.

Raadsvoorstel is aangenomen met algemene stemmen.