16 november 2015

Raadsvergadering 12 november 2015


Tijdens de afgelopen Raadsvergadering van 12 november 2015 is er door de SGP-fractie Zwartewaterland op diverse ingebrachte voorstellen en notities gereageerd. Hieronder in onverkorte vorm de inbreng plus de vragen van onze fractieleden.

2e keer behandeling Raadsvoorstel nr. 6: Notitie inkomenscompensatie zorgkosten 2015 / woordvoerder: fractielid K. Kolk

Vanavond spreken we voor de 2e keer over het voorstel om de notitie inkomenscompensatie zorgkosten 2015 vast te stellen. Onze fractie kan nog steeds instemmen met de inhoud van deze notitie.

Gezamenlijk amendement CU – CDA – PvdA

Ik wil nu ingaan op het ingediende amendement. Allereerst bedankt, dat we op tijd konden kennis nemen van dit amendement. Nu de inhoud, onze fractie heeft moeite met het loslaten van de 110% boven de bijstandsnorm voor het toekennen van vergoedingen of compensaties aan onze burgers inzake het minimabeleid op velerlei terrein. Volgens onze fractie is op alle terreinen van dit minimabeleid 110% de bovengrens. Gezien het feit, dat er voor zowel 2015 en 2016 een budget beschikbaar is van 125.000 euro en er jaarlijks binnen het budget een ruimte voor overschrijding van 12.500 euro is, wachten wij eerst de reactie van de wethouder af alvorens wij een definitief standpunt inzake dit amendement zullen innemen.

Raadsvoorstel is aangenomen met algemene stemmen.

2e  termijn Raadsvoorstel nr. 7: Programmabegroting 2016-2019 /

woordvoerder: fractievoorzitter M. Slingerland

Tijdens de eerste termijn, vorige raadsvergadering, hebben wij onze mening gegeven over de programmabegroting. Bij deze tweede termijn wil de SGP ingaan op de beantwoording van het college en op een aantal zaken die door de andere fracties zijn ingebracht.

Precariobelasting

Dank aan de wethouder voor de toezegging om het nader te onderzoeken. We gaan er vanuit dat de onderbouwing dan wat concreter is dan de 3 zinnen die in de programmabegroting zijn opgenomen. Voor de duidelijkheid: de SGP wil absoluut geen lastenverzwaring voor de burgers. Misschien kan er een win-win situatie uit ontstaan. Met €1 lastenverzwaring kan er misschien €3 geheven worden. Een deel zou dan terug kunnen vloeien naar de inwoners.

Openbaar groen
Vorige raad heeft de SGP gevraagd of met de extra €75.000 t.b.v. onkruidbestrijding het onderhoudsniveau omhoog gaat. De wethouder gaf aan dat dit niet het geval is.

De SGP begrijpt, wanneer bestrijdingsmiddelen verboden worden, het consequenties heeft, echter  €75.000 per jaar is een fors bedrag, terwijl de inwoners er in de openbare ruimte niets van merken en de situatie is al zo belabberd.
Mijn fractie vraagt zich af of het geen tijd wordt voor bezinning op ons groenonderhoud. Is het mogelijk om met de huidige financiële middelen een beter onderhoudsniveau te krijgen door het op een andere manier te organiseren? Dit hoeft wat de SGP betreft niet meegenomen worden in de begroting van 2016, maar dat we 2016 gebruiken om het eea te onderzoeken.

Hoor graag de reactie van de wethouder.

Hondenbelasting
Even leek het erop dat de CDA de hondenbelasting af wilde schaffen. Dit zou een gat in de begroting betekenen en dat zou de hond in de pot zijn.

Gelukkig kwispelde het CDA weer de andere kant op en werd de opmerking gemaakt dat niet alle hondenbelasting geheven wordt. De wethouder heeft toegezegd hier mee aan de slag te gaan.
Vorige raadsvergadering zijn er een aantal opmerkingen gemaakt over de reserves.

De PvdA en de VVD constateerden dat de reserves de komende jaren teruglopen van 19 mln. naar 10 mln. En dat was een juiste constatering! De VVD stelt zelfs dat er voor 2015 5 mln. bijgepast moet worden uit de algemene reserve. Dit bijpassen is complete onzin!

Mijn fractie miste bij deze fracties het complete verhaal: het is gemakkelijk om te zeggen “de reserves dalen”, maar wat is de oorzaak van deze daling? Het zou voor de beeldvorming juist geweest zijn wanneer de PvdA en de VVD de moeite hadden genomen om de reserves uit te pluizen. Ze zouden dan geconcludeerd hebben dat de algemene reserve, ondanks de uitgaven voor de VOC’s N331, op peil blijft en dat de bestemmingsreserves inderdaad met 9 mln. dalen. Hier ligt echter besluitvorming van de raad onder, ook van de PvdA en de VVD. Sommige besluiten zijn al heel lang geleden genomen, toen de PvdA nog in het college zat (al lijken ze deze tijd zelf te zijn vergeten). En sommige besluiten recent bv. het transitiefonds en reserve sociaal domein.

Niet zomaar wat roepen, maar het hele verhaal vertellen, terugblikken, reflecteren en de vele aanbevelingen die we inmiddels hebben, zoals de begrotingsscan uitvoeren. Dit helpt Zwartewaterland financieel gezien echt verder.

De VVD stelt dat onze solvabiliteit 13% bedraagt, terwijl de VNG minimaal 20% voorschrijft en dat de netto schuld volgens de VNG-richtlijnen te hoog is. Ook dat waren terechte constateringen!

De SGP heeft dit tijdens de behandeling van de programmabegroting vorig jaar ook genoemd om onze financiële situatie en de urgentie van de toen te nemen maatregelen te duiden. De VVD gaf toen echter niet thuis.

En nu, na een jaar, vraagt de heer Smits wel heel gemakkelijk aan het college: wat gaat u hier aan doen? Onze vraag aan de VVD is: wat moet er volgens de VVD gebeuren?

Raadsvoorstel is aangenomen 16 stemmen voor (CU, SGP, CDA en Gemeentebelangen) en met 3 stemmen tegen (VVD en PVDA)

Raadsvoorstel nr. 9: Raadsvoorstel Verkoop aandelen Wezo NV en liquidatieplan Wezo / woordvoerder: fractielid K. Kolk

Vanavond spreken we over het voorstel om de aandelen van de WEZO NV te verkopen en de GR WEZO op te heffen. Een raadsbrede wens gaat in vervulling. Echter deze wens kost veel geld. En daar zit nu wel de angel van dit hele voorstel. Over het huidige jaar wordt ons deel in het exploitatieverschil geraamd op 33 duizend euro. De komende jaren 2016 tot en met 2020 wordt ons deel in het tekort gemiddeld jaarlijks begroot op  135 duizend euro. Een verschil van meer dan een ton en dat vijf keer. Waar zit die toename van dat verschil in, graag een reactie van de wethouder.

Tevens zouden wij een onderbouwing willen zien van de afkoopsom. In het raadsvoorstel wordt gesproken over een liquidatiebegroting in het liquidatieplan, maar wij hebben hem niet kunnen ontdekken. Graag willen wij de exploitatiebegroting voor 2016 tot en met 2020 van het geraamde exploitatieverlies. Het bedrag van 676 duizend euro als afkoopsom voor toekomstige exploitatieverliezen is onze fractie te groot, zonder de exploitatiebegroting te kennen, om mee in te stemmen.

Dan nog wat over de risico’s die genoemd worden in het raadsvoorstel. Het risico, dat we als gemeente aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een eventuele toekomstige wachtgeldregeling voor de periode na 1 januari 2021.

Hoeveel ambtenaren zijn er nu werkzaam voor de GR Wezo, waarvoor dit kan gelden. Hoe groot is het maximale bedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld en wat is de inschatting van het college, in hoeverre hier gebruik gemaakt van zal worden. Een reactie van de wethouder graag.

Ook het risico van de garantieregeling voor de komende 2 jaren voor kosten die niet ter sprake zijn gekomen tijdens het “due dilligence”-onderzoek en die zich dan eventueel toch zouden voor kunnen doen. Graag een reactie, om wat voor kosten dit gaat en dit risico net als het voorgaande risico te kwantificeren en ook de kans daarop te duiden.

Wij als SGP-fractie zijn van mening, dat we pas tot besluitvorming over kunnen gaan als we over deze voor onze fractie belangrijke informatie kunnen beschikken. Wij verzoeken dan ook de wethouder om ons uiterlijk volgende week vrijdag 20 november van de gevraagde informatie te voorzien, zodat we naar onze mening een goed fractiebesluit kunnen nemen inzake deze raadsbrede wens om de aandelen te verkopen en de GR op te heffen.

Antwoorden van de wethouder tijdens de vergadering waren echter naar tevredenheid van de SGP-fractie. Besloten is om toch tot besluitvorming over te gaan.

Raadsvoorstel is aangenomen met algemene stemmen.

Ingekomen stukken punt 4 – Memo d.d. 16 oktober 2015 inzake kostendekkendheid begraafplaatsen / woordvoerder: fractielid J. v.d. Berg

De SGP-fractie bij monde van fractielid J. v.d. Berg heeft verzocht om agendering van de Memo + bijlage inzake de kostendekkenheid grafrechten / begraafplaatsen. Echter met uitdrukkelijk verzoek dat de fractie voor de raadsbehandeling een specificatie wil ontvangen van zowel de onderhoudskosten overig als ook  de KVS salarissen + overheadskosten. De wethouder heeft dit toegezegd en dit punt zal binnenkort ter tafel komen.