5 november 2021

Programmabegroting 2022-2025

Programmabegroting 2022-2025


Septembercirculaire Algemene Uitkering Gemeentefonds

Voorzitter,

Vanavond bespreken we de programmabegroting 2022-2025 en de septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds. We zitten weer middenin een golf van het coronavirus en vergaderen weer digitaal. Binnen onze gemeente zijn er heel veel besmettingen, in verhouding meer dan andere gemeenten in ons land. Relatief veel mensen zijn in de afgelopen dagen opgenomen in het ziekenhuis. Wie had dit verwacht, zo snel na de versoepelingen van eind september? In de media wordt erg de nadruk gelegd op de besmettingen binnen de zogenaamde ‘biblebelt’, waar de vaccinatiegraad lager ligt dan elders in het land. Helaas merken we hoe langer hoe meer, dat er weinig ruimte is voor de afwegingen, die niet-gevaccineerden maken, om op basis van hun geloofsovertuiging tot een andere keus te komen, dan de wel-gevaccineerden. Het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar is nog steeds een goede en veilige basisregel. En daarom willen wij in navolging
van uw oproep in de plaatselijke media dan ook de oproep doen, richting horeca, scholen en kerken, plaatsen waar grote groepen samenkomen, om de basisregels op te volgen, om zodoende het aantal besmettingen binnen onze gemeente weer te laten dalen. Hier heeft iedereen zijn veranwoordelijkheid!

Voorzitter,
En nu naar de programmabegroting en de septembercirculaire. We willen het college bedanken voor de antwoorden op de technische vragen, die ons zijn toegestuurd. Door de effecten van de septembercirculaire samen te nemen met de programmabegroting, is er sprake van overschotten in alle jaarschijven, met een fors overschot in 2022. De SGP kan instemmen dat dit grotendeels toegevoegd zal worden aan de algemene reserve. Temeer ook, omdat in de laatste jaren de tekorten in het Sociaal Domein zijn aangevuld uit de algemene reserve. Onze fractie merkt op, dat er in de afgelopen periode hard is gewerkt aan het solide krijgen van de gemeentefinanciën, en dat dit ook gelukt is. Echter zal dit voor een volgend college nog steeds een punt van aandacht blijven. Onze fractie is blij dat er een sluitende begroting ligt zonder OZB verhoging. De woonlasten dalen zelfs enigszins door een verlaging van de rioolheffing. Complimenten aan het college en het ambtelijk apparaat voor
dit resultaat! Het Sociaal Domein blijft financieel gezien nog wel een zorgenkindje de komende jaren, omdat de verkregen, of nu toegezegde, compensatie voor tekorten nog niet structureel doorgeraamd kan worden. Simpelweg, omdat de horizon van de Rijksoverheid niet verder Zwartewaterland lijkt te reiken dan hooguit 2 jaar. Voor volgend jaar staat er nog wel het één en ander te gebeuren, als het gaat om bouwen voor het wonen en het bouwen voor de industrie. Ook onze fractie is van mening, dat er in de komende jaren gezocht moet worden naar ontwikkelruimte voor het realiseren van betaalbare woon- en verblijfsruimten met goede leefomstandigheden om aan de vraag te kunnen voldoen op de lange termijn. We dienen samen met de partijen PvdA, CU en VVD het amendement ‘woonaanjager’ in. Wij wensen de organisatie hier veel succes mee in de komende begrotingsjaren.

Voorzitter,
de wereldleiders hebben deze week op de klimaattop in Glasgow gesproken over de klimaatveranderingen. Ook ons land ondervindt de gevolgen. Het weer wordt steeds extremer en we krijgen steeds meer te maken met de problemen als hittestress en wateroverlast. Dit effect wordt o.a. veroorzaakt door de verstening van de leefomgeving. Onze gemeente is één van de meest versteende gemeenten van ons land. Veel verstening vindt plaats op particulier terrein. Met de motie ‘tegelwippen’ die we als coalitie indienen willen we een steentje bijdragen aan het verbeteren van onze leefomgeving door het
vervangen van tegels door groen.

Voorzitter,
Bij de uitvoering van hetgeen in deze begroting is verwoord zijn wij volledig afhankelijk van de zegen van God. We wensen iedereen, het ambtelijk apparaat, het college en ons als gemeenteraad dan ook Gods zegen toe bij het vele werk wat te doen staat in het komende begrotingsjaar.
Tot zover onze bijdrage in eerste termijn

Karst Kolk, namens fractie SGP