8 november 2017

Programmabegroting 2018-2018


Vz,

De Programmabegroting 2018-2021 is de laatste begroting van deze raadsperiode. Deze begroting zal grotendeels uitgevoerd gaan worden door een nieuw college dat weer gecontroleerd gaat worden door een nieuwe gemeenteraad.

De SGP zal deze begroting echter niet anders behandelen dan begrotingen tijdens andere jaren.

De SGP is ervan overtuigd dat er met voorliggende begroting een stevige basis ligt voor een nieuw college en de toekomst van Zwartewaterland.

Wanneer we terugkijken op de afgelopen periode kunnen we concluderen dat deze begroting een product is van het beleid om financieel gezond te worden. De SGP is positief over de financiële toekomst van Zwartewaterland. De reserves nemen toe en de schulden zijn iets afgenomen; het weerstandsvermogen is op orde, de solvabiliteitsratio is gestegen.

Is het dan doel bereikt? Nee, zegt de SGP, er is nog veel werk aan de winkel. De schuldenlast is hoog en wat de SGP betreft moeten nog wat inhaalslagen gemaakt worden, o.a. in de openbare ruimte. Het huidige beleid heeft een vervolg nodig. De verleiding is groot om de SGP-plannen te ontvouwen voor de komende raadsperiode, maar die zullen we nog even bewaren.

Inhoudelijk is de begroting een uitwerking van de kadernota.

De SGP is blij dat het college €260.000 structurele middelen gevonden heeft om het onderhoud van de fiets- en wandelpaden naar niveau B te brengen.

De afvalstoffenheffing en het rioolrecht worden respectievelijk verlaagd met €7 en €32. Goed nieuws voor de Zwartewaterlanders!

In de Zomernota werd aangegeven dat het uitgekeerde dividend van de Rova toegevoegd zou worden aan de voorziening afvalstoffenheffing en dat dat bij de begroting ingezet zou worden voor tariefsverlaging. Dit klonk de SGP als muziek in de oren, afval behoort kostendekkend te zijn.

Op blz. 47 van de begroting staat echter dat het gehele dividend ingezet is voor tariefsverlaging. Graag hoort de SGP of dit klopt. Of is er een gedeelte achtergebleven in de voorziening afvalstoffenheffing?


Vz,

Afgelopen dinsdag was het Hervormingsdag en is er herdacht hoe 500 jaar geleden de Reformatie is begonnen. Graag wensen wij eenieder de zegen uit het tweede couplet van het Lutherlied toe:

Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
dien God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar van de troon: 
De zeeg’ is ons beschoren!