15 mei 2017

Nota Grondbeleid 2017 - 2021

 

SGP-fractielid Johannes van de Berg heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering van 11 meil jl. het woord gevoerd over de nieuw vast te stellen Nota Grondbeleid 2017-2017. De manier waarop het grondbeleid van de gemeente Zwartewaterland wordt ingezet en welke instrumenten daarbij worden gebruikt zijn beschreven in deze nieuwe Nota. Omdat er diverse ontwikkelingen zijn is er aanleiding om het grondbeleid te actualiseren. Ook is het vastgelegd in de gemeentelijke Financiële Beheers verordening dat het grondbeleid eenmaal per raadsperiode moet worden geijkt en waar nodig herzien. Na vaststelling van deze nota is deze het kader voor de uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid voor de periode 2017-2021. De Nota Grondbeleid is door de raad tijdens deze vergadering unaniem vastgesteld.

Lees hier de hele nota