4 juli 2016

Nieuw ontwikkelplan voor het voormalige Agnietenterrein

 

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag, 23 juni jl. heeft raadslid S. Heetebrij ingesproken over het agendapunt 10. Het betrof het voorstel aan de raad om akkoord te gaan met het ontwikkelplan voor het voormalig Agnietenterrein te Zwartsluis. Tevens diende de bijbehorende grondexploitatie te worden vastgesteld en werd de raad verzocht akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.422.000,00. Tevens diende ook de begrotingswijziging te worden vastgesteld.  Hierbij in onverkorte vorm de tekst van zijn bijdrage.

Dank u wel voorzitter,

Voor ons ligt een nieuw ontwikkelplan voor het voormalige Agnietenterrein. Hier ligt een opgave voor de gemeente, om tot een herontwikkeling te komen na de nieuwbouw van het Agnieten college.

Het voorstel zoals dat er nu ligt voldoet enerzijds aan de uitgangspunten zo die naar voren zijn gebracht in de vergadering van 19 februari 2015.

  • Zo min mogelijk risico voor de gemeente
  • Vraag gestuurd kunnen ontwikkelen
  • Gefaseerd kunnen ontwikkelen

En anderzijds aan het verzoek uit de vergadering van 26 november 2015 om de wensen van de stichting Fortresse:

  • Behoud voormalige mulo
  • Een watergang in het gebied
  • Een onderdoorgang in de Arembergerstraat

In te passen.

Het plan ziet er zeer aantrekkelijk uit met de watergang en de onderdoorgang. Wie wil dat niet, een woning dicht bij het centrum en andere voorzieningen en ook nog de boot in de achtertuin. Dit brengt ons bij de volgende vraag: is het college met de SGP-fractie eens dat er met voorzichtige grondprijzen gerekend is?

Wat de voormalige mulo betreft, blijven onze vraagtekens. Rekeninghoudend met de gevoelens van een aantal inwoners van Zwartsluis willen wij het gebouw van de voormalige mulo een kans geven. Afbreken kan altijd nog.

In het plan is ook een wadi getekend. Onzes inziens is die overbodig met zoveel oppervlaktewater in de buurt. Wat ons betreft wordt dat een extra bouwkavel.

Ik dank u.