25 april 2016

Motie SGP e.a. inzake Bibliotheken Zwartewaterland


Motie vreemd aan de orde van de dag

Betreft: Voorstel taakstellende bezuiniging bibliotheken

De raad van de gemeente Zwartewaterland, in vergadering bijeen 21-04-2016

Overwegende dat:

-In de programmabegroting 2014-2017 een bezuiniging opgenomen is voor de bibliotheek van €135.000 per jaar vanaf 2017.

Constaterende dat:

-Volgens informatie over de voortgang van de bezuinigingstaakstelling de bezuinigingstaakstelling van €135.000 vooralsnog niet voor 100% gerealiseerd kan worden;

-De reeds genomen bezuinigingsmaatregelen door de bibliotheek niet altijd het gewenste resultaat bereikt hebben.

Van oordeel zijnde dat:

  • Een goede bibliotheekvoorziening een verrijking is voor het culturele leven;

-De bibliotheek een belangrijke functie vervult in de samenleving;

-De bibliotheek een voorziening is voor taalontwikkeling en educatie.

-Het wenselijk is dat er duidelijkheid ontstaat voor bestuur, personeel, vrijwilligers en inwoners.

Verzoekt het college:

In september te komen met een raadsvoorstel voor behoud van toekomstbestendige bibliotheken in de drie kernen gerelateerd aan een maximaal reëel bezuinigingsbedrag.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de SGP

Maarten Slingerland