30 maart 2015

Maarten Slingerland leverde bijdrage aan Zwartewater FM


Zaterdag, 28 maart jl. heeft de fractievoorzitter Maarten Slingerland een bijdrage geleverd aan het nieuwsprogramma Actueel  op de lokale omroep voor Zwartewaterland: Zwartewater FM. Door de fractievoorzitter werd teruggeblikt op de afgelopen raadsvergadering en er werden verschillende actualiteiten en achtergronden onder de loep genomen.

Een goed voorbereide presentator  begon met  het meest aansprekende punt  van de afgelopen raadsvergadering: de kwestie veerpont Genemuiden.  Tijdens de afgelopen raadsvergadering werden door PvdA, Gemeentebelangen en VVD vragen gesteld over de vertraagde voortgang van de ondertekening van het veerpontcontract tussen Veerpont Genemuiden BV en Connexxion Water.  Door genoemde partijen werden een aantal kritische vragen gesteld over de volgens hen onjuiste informatieverstrekking door de betreffende wethouder over de stand van zaken. Door de fractievoorzitter is kort en duidelijk uiteengezet waar de kwestie om draait.  Terecht werd door hem opgemerkt dat het bijzonder is dat in de eerste drie gestelde vragen om informatie wordt verzocht  terwijl in de laatste vraag van met name PvdA feitelijk al een conclusie wordt getrokken. De SGP is van mening dat de stagnatie die betrekking heeft op het contract tussen Veerpont Genemuiden en Connexxion niet toe te rekenen is aan het college c.q. wethouder. De wethouder heeft de raad juist en naar de toen bekende waarheid geïnformeerd. Het is de SGP niet duidelijk wat de PvdA nu bedoeld met de onjuistheden die zouden zijn genoemd. Mocht er de volgende raadsvergadering een motie worden ingediend dan zou de SGP graag willen weten wat  deze onjuistheden in de verstrekte informatie inhouden. Afhankelijk van de uitslag zal de kwestie ongetwijfeld worden vervolgd tijdens de volgende Raadsvergadering. De zaak is momenteel onder juristen en de intentie is nog steeds om voor 1 april een contract te ondertekenen tussen de betreffende partijen. De fractievoorzitter benadrukte met klem dat dit in het belang van alle partijen is.

Verder vroeg de presentator naar het punt Bestemmingsplan Centrum Genemuiden wat op de agenda stond. De fractievoorzitter heeft aangegeven het bijzonder te vinden dat een ingewikkelde klus als dit Bestemmingsplan Centrum Genemuiden met een dergelijk lang voortraject, zonder ingediende zienswijzen, nu toch gestart is.  Een schoolvoorbeeld hoe het hoort: investeren in het voortraject, een vlotte voortgang van alle procedures en met instemming van alle zgn. stakeholders.

Ook kwam het punt brief hotel Zwartewater ter sprake. Dit punt was geagendeerd vanuit een ingezonden stuk. Ambtelijk is men momenteel in gesprek en dit onderzoek moet worden afgewacht.

Tot slot werd de Participatiewet nog aangestipt.  De SGP heeft hier een duidelijk visie op. Zoveel mogelijk in eigen hand houden  maar wat andere externe partijen beter en/of goedkoper kunnen of wanneer anderen over meer expertise beschikken dan laten we dit andere partijen doen.  Voorbeelden en ontwikkelingen hiervan werden genoemd. Onlangs heeft de SGP vragen gesteld over Work Fast. De werkmethode die er voor moet zorgen dat  mensen in de bijstand zelf weer aan het werk gaan of bijstandsonafhankelijk worden. De SGP heeft aangegeven de uitkomsten hiervan wat mager te vinden en heeft onlangs in de raad de vraag gesteld of de gemeente dit zelf in eigen beheer kan organiseren. Met zo min mogelijk middelen en inspanningen een zo groot mogelijk resultaat verkrijgen. Zoveel mogelijk mensen uit de uitkering: dat is de duidelijke stelling van de SGP.

Hierbij de link waarin deze bijdrage nog eens kan worden beluisterd. Klik op de link, kies voor het programma Actueel en daarna klikken op zaterdag, 28 maart om 10:00 uur (let op: vanaf ca. 9 minuten volgt de SGP bijdrage).

http://www.zwartewaterfm.nl/uitzending_gemist.php