25 juni 2016

Kadernota 2017-2020

 

Betreft: agendapunt: Kadernota

Vz,

De Kadernota 2017-2020 komt uit in een bijzonder jaar. Het jaar 2016 is het Bijbeljaar.
In het jaar 1516, 500 jaar geleden, vertaalde Erasmus het Nieuwe Testament vanuit het Grieks.
Dit heeft grote gevolgen gehad voor de Reformatie in ons land en deze regio.
En nog steeds mogen wij de Bijbel en de Tien Geboden hebben, als richtsnoer voor ons leven en politiek handelen.


Inhoud kadernota
De SGP wil het college complimenteren met deze Kadernota. Het lijkt erop dat Zwartewaterland financieel gezien in iets rustiger vaarwater terechtkomt. We zitten echter nog in de stabilisatiefase. Dit betekent dat we er nog steeds niet zijn, maar het begin van financieel gezond worden is zichtbaar in o.a. de afgelopen jaarrekening en in deze Kadernota.

De uitgangspunten voor deze Kadernota zijn gebaseerd op
1:           Geen ruimte voor nieuw beleid, oftewel nieuw voor oud;
2:           De ruimte in de begroting inzetten om structureel financieel gezond te worden;
3:           Belastingtarieven hoeven niet geïndexeerd te worden.

 

De SGP-fractie kan deze uitgangspunten onderschrijven.
Geen ruimte voor nieuw beleid is nodig; voorzichtigheid is geboden.
De ruimte in de begroting inzetten om structureel gezond te worden is voor de SGP nog steeds topprioriteit.
De belastingtarieven niet verhogen vindt mijn fractie een goede zaak. Afgelopen jaren was dit helaas nodig. Dit college laat zien, dat wanneer het niet nodig, het ook niet gevraagd wordt van de burgers.

De afspraken rondom Hasselt om de Weede en Overwaters hebben geresulteerd in het fors verlagen van de financiële risico’s. De SGP-fractie is blij dat deze stappen gezet zijn en dat er financiële buffers vrijvallen.

Ook het herfinancieren van leningen levert aanzienlijke voordelen op en de SGP kan instemmen om deze voordelen structureel in te zetten voor een betere financiële positie.

Om het huishoudboekje beter op orde te krijgen wordt er €500.000 uitgetrokken voor onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen en het oplossen van knelpunten bij maatschappelijk vastgoed. Ook daar zijn financiële risico’s te vinden. De SGP vindt het verstandig dat daar middelen voor gereserveerd worden en we zien dat als investeren. Graag zien wij dit in de komende begroting wat verder uitgewerkt.

Minder duidelijk is de in de Kadernota opgenomen €300.000 t.b.v. taakstellende bezuinigingen.
De SGP kan dit bedrag niet plaatsen en het wordt verder niet uitgelegd in de Kadernota. Afgelopen periode heeft de raad een aantal keren maatwerk geleverd, door incidenteel middelen beschikbaar te stellen wanneer een bezuiniging niet gehaald wordt. De €300.000 schept precedentwerking en het is een slecht signaal naar organisaties die de taakstellende bezuinigingen wel gehaald hebben.
Wij stellen voor om dit bedrag toe te kennen aan de Algemene Reserve.

Wij maken ons grote zorgen over de taakstellende bezuiniging van de zwembaden. Deze is (terecht) doorberekend in de begroting. Gezien de recente ontwikkelingen is mijn fractie er niet gerust op of deze bezuiniging gehaald wordt. Voor de SGP staat vast dat deze bezuiniging gerealiseerd moet worden.
Hoe kijkt het college naar deze situatie en wie heeft de regie op deze situatie? Graag een reactie.


Graag wil de SGP specifieke aandacht vragen voor de volgende onderwerpen:


Verkeersveiligheid
Er zijn afgelopen jaren miljoenen beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheid. De SGP-fractie juicht verkeersveilige situaties toe. De toekomstige verkeerssituatie Tag-West in Genemuiden is verre van veilig te noemen. Volgens de verkeersnormen is deze weg veilig genoeg om vrachtverkeer te ontsluiten. Maar het is totaal onbekend wat dit in de praktijk betekent voor deze kinderrijke wijk.

De SGP-fractie wil voorstellen om het vrachtverkeer d.m.v. een vrachtwagenroute door de polder te leiden. Een aantal passeerstroken realiseren is voldoende. Men kan van grote afstand een tegenligger aan zien komen en dan wachten op een passeerstrook. Dit is in onze ogen een goedkope en veilige oplossing. Op dit moment kan er nog actie ondernomen worden en de SGP wil daarom aandacht vragen voor deze onveilige situatie. Graag willen wij een onderzoek van het college naar deze oplossing.

Industrie en bedrijven
Industrie en bedrijven zijn de motor van onze samenleving en deze moeten op volle toeren blijven draaien. De SGP is ongerust over de toekomst van onze bedrijven. Uitbreidingsmogelijkheden staan onder druk en het voelt alsof de Provincie Overijssel grotendeels beslist over de toekomst van onze bedrijventerreinen en dat de gemeente steeds meer toeschouwer aan het worden is.

Wij willen het college met klem oproepen om alles op alles te zetten om al onze bedrijven, met of zonder uitbreidingsplannen voor Zwartewaterland, te behouden!

Burgerparticipatie
Bij een steeds meer terugtrekkende overheid, komt steeds meer neer op onze inwoners. Deze kunnen zelf het initiatief nemen om onderhoud van de openbare ruimte voor hun rekening te nemen. De kern-coördinatoren begeleiden deze initiatieven. Maar functioneert dit goed en wordt er voldoende gecommuniceerd?
De SGP-fractie hoort vanuit de samenleving dat, met name bij kleinere projecten, aan de voorkant niet duidelijk is wat men van de gemeente kan verwachten. Dit is jammer, want wanneer er onduidelijkheden zijn, stoot dit zelfwerkzaamheid af.
 
Samenwerking andere gemeenten
Jarenlang wordt er al gesproken over samenwerking met andere gemeenten.  Een gemeente van de omvang van Zwartewaterland kan niet zonder samenwerken. In de jaarrekening werd genoemd dat de samenwerking achterblijft bij de verwachtingen.
Mijn fractie vindt dat de visie op samenwerken nogal grillig is. Als binnen samenwerkende verbanden zaken niet lopen volgens verwachtingen of het komt niet verder dan praten, moet het op een andere manier.
Verkering moet van twee kanten komen; wanneer het eenzijdig is gaat de verkering uit.
Graag hoort mijn fractie wat de visie van het college over samenwerking is.


Onderhoud openbare ruimte
Een goed onderhouden openbare ruimte vinden onze inwoners belangrijk. Wegen, groen en verlichting zijn de basis voor de openbare ruimte – en dat moet op orde zijn.
De kwaliteit van ons openbaar groen is ronduit slecht. Vorig jaar heeft de SGP aan het college gevraagd hoe we met dezelfde middelen meer kunnen doen? Het college zou onderzoek doen. Graag hoort mijn fractie wat hiervan de status is.

De SGP hecht veel waarde aan de historie van de gemeente Zwartewaterland. De recente opgravingen van de Veerpoort in Hasselt moeten wat ons betreft zichtbaar blijven. Tevens vinden wij het waardevol dat de historische brug aan de Koppel in Genemuiden gerealiseerd kan worden.

Tot slot
We zijn begonnen met het Bijbeljaar. In de Bijbel staat in Romeinen 13:4 geschreven dat de overheid ‘Gods dienares is, u ten goede’.
De overheid heeft een zeer verantwoordelijke taak, ten goede voor haar burgers.

De SGP wenst het college, de raadsleden en de ambtenaren veel wijsheid en Gods zegen toe bij het uitvoeren van deze taak.