18 juni 2015

Kadernota 2016-2019


Voorzitter,

Binnen 10 minuten algemene beschouwingen uitspreken over een 50 tot 100 pagina’s dikke kadernota valt niet mee. Maar 10 minuten spreken over een 2,5 pagina dunne kadernota is ook een hele opgave.

Bij de behandeling van de jaarrekening hebben we achterom gekeken en het is nu tijd om vooruit te kijken. De financiële positie van onze gemeente is bekend en de SGP wil alles op alles zetten om structureel financieel gezond te worden. Vanuit deze optiek heeft de SGP kennis genomen van de kadernota.

 Als uitgangspunt heeft het college de volgende principes gehanteerd:

- Geen ruimte voor nieuw beleid. Oftewel: ‘nieuw voor oud’

Dit uitgangspunt deelt de SGP. We hebben, gezien de slinkende reserves en de torenhoge schulden, geen enkele euro beschikbaar voor nieuw beleid.

- Lastenverhoging blijft beperkt tot de inflatiecorrectie

Gezien de lastenverhoging van vorig jaar, welke toen broodnodig was, is de SGP het eens met dit uitgangspunt.

- De ruimte in de begroting wordt ingezet voor maatregelen om structureel financieel gezond te worden

Dit uitgangspunt is de SGP uit het hart gegrepen en heeft wat ons betreft topprioriteit. Ambities moeten worden vormgegeven binnen de beschikbare budgetten. Op dit moment alle ruimte inzetten om de schuldenlast te verminderen. Niet naïef zijn, maar realistisch.

- Het transitiebudget omvormen tot een transitiefonds

De SGP kan zich dit uitgangspunt voorstellen, maar zou hier wel een uitgebreidere toelichting op willen.

De voorgestelde maatregelen om financieel gezonder te worden liegen er niet om.

Het zijn forse bedragen. De SGP vindt het zeer verstandige maatregelen; laten we de risico’s maar in kaart brengen en afdekken. Dit geeft ruimte en het biedt perspectief voor de toekomst. Wel verwachten wij dat bij de komende programmabegroting de middelen voor het uitvoeren van de begrotingsscan uitgesplitst zijn naar de verschillende aanbevelingen. Graag hoor ik een reactie van het college.

Het college verwacht €600.000 voordeel te behalen door het herfinancieren van leningen. Ook dit is een fors bedrag, maar dan aan de voordeelzijde. De SGP vraag zich af hoe realistisch dit is? Graag een reactie van het college.

In de kadernota wordt het niet (volledig) kunnen realiseren van de bezuinigingen als risico genoemd,  terwijl er tevens gesteld wordt dat bezuinigingstaakstellingen gehaald moeten worden. Kan het college dit toelichten?

De afgelopen jaren heeft de gemeente Zwartewaterland het financieel moeilijk gehad, en we hebben het nog moeilijk. Eén van de aanbevelingen uit de begrotingsscan is het verkennen van de mogelijkheden om tot uitbreiding te komen van de belastingen  De SGP wil graag dat het college onderzoek doet naar het heffen van precariobelasting over kabels en leidingen van de netwerkbeheerder. Vele gemeentes maken hier gebruik van en verkrijgen hierdoor extra inkomen die op kunnen lopen tot in de tonnen. Graag horen wij een reactie van het college over het instellen van een onderzoek.

Communicatie

Communicatie is de sleutel tot succes. Gelukkig wordt er in veel gevallen goed gecommuniceerd door de gemeente. Wel hebben we de afgelopen periode gezien, dat dit wel eens mis gaat, goed mis. We willen het college oproepen om daar alle aandacht voor te hebben. In deze tijd wordt veel van de burgers gevraagd en op het gebied van communicatie mag men dan ook veel verwachten.

Begraafplaatsen

Afgelopen jaren zijn de leges fors verhoogd en ook voor komende jaren is er een verhoging vastgesteld. Het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen is op dit moment minimaal. Graag wil de SGP inzicht hebben in de werkelijke kosten. Kan het college dit inzicht geven?

Deze gemeente bestaat niet

Afgelopen tijd hebben we via de media kunnen vernemen “deze gemeente bestaat niet”.

De herindeling van 14 jaar geleden is inmiddels voltooid verleden tijd.

Een oud-PvdA-wethouder zegt in het artikel dat hij de eerste tekenen van politieke versnippering ziet. Als hij de moeite genomen had om de politieke samenstelling van de afgelopen 14 jaren te onderzoeken zou hij concluderen dat de politiek niet versnipperd is, maar juist stabiel is gebleven. Alle partijen hebben een afwijking van +/-1 zetels. Bijna alle partijen, alleen de PvdA heeft de afgelopen 14 jaar fors zetelverlies geleden. Zou zijn advies: “Schaal dan maar op naar een grotere gemeente” daar iets mee te maken hebben…?

Achterom kijken helpt niet, laten we vooral vooruit kijken! Deze gemeente bestaat wel degelijk en weet u, wat de kracht van deze gemeente is? De eigenheid van de kernen met ieder hun rijke verleden.

Vanaf deze plaatst roept de SGP op om te stoppen met polariseren en gezamenlijk de schouders te zetten onder deze prachtige gemeente.

Moet Zwartewaterland Artikel-12 aanvragen?

Dit heeft een onlangs vertrokken raadslid geadviseerd.

Er wordt gesuggereerd dat je de problemen kunt oplossen met een te verkrijgen zak geld. Dit is wel heel makkelijk gesteld. Vergeten wordt echter dat we onbenutte belastingruimte moeten gaan inzetten. Dit betekent een lastenverzwaring van 15 tot 20%.

Het antwoord van de SGP is glashelder: geen Artikel-12 aanvragen, maar op eigen kracht financieel gezond worden!

Tot slot: afgelopen tijd, en ook vanavond, is er veel gesproken over onze financiële situatie en hoe we de problemen op kunnen lossen.

Onlangs lazen we in een financieel tijdschrift, dat we meer oog moeten hebben voor de eeuwenoude conjunctuurcycli van de 7 vette en de 7 magere jaren. Deze staat beschreven in het Bijbelboek Genesis. Jozef werd door zijn broers verkocht naar Egypte. Aan Farao verklaart hij de droom: eerst zeven jaren overvloed en dan zeven jaren hongersnood. Onder leiding van Jozef wordt er in de jaren van overvloed gespaard voor de zeven jaren van hongersnood. Dit is een les voor ons allemaal.

De SGP wil het college, de raad, de organisatie en alle inwoners de wijsheid van Jozef en de zegen van God toewensen.

 

Namens de SGP-fractie,

 

Maarten Slingerland