25 juni 2016

INTERVIEW MET DE FRACTIEVOORZITTER - MAARTEN SLINGERLAND


Interview: Maarten Slingerland (34)

Gemeente: Zwartewaterland

Raadslid voor: SGP

Raadslid sinds: 2010

 

Spelen raadsleden nu een minder betekenisvolle rol dan enkele jaren geleden?

In Zwartewaterland streven we naar een kleinere en meer wendbare overheid. Enerzijds gaat de (lokale) overheid hierdoor meer op afstand staan en vragen we door bijvoorbeeld burgerparticipatie meer van onze burgers. Anderzijds hebben gemeenten afgelopen jaren er behoorlijk wat taken bij kregen met grote verantwoordelijkheden in het sociaal domein. Feitelijk gezien wijzigt de rol van raadsleden, maar is zeker niet minder betekenisvol.
 

Ervaart u sterke afhankelijkheid van de papierstroom uit het gemeentehuis?

Uiteraard is een raadslid sterk afhankelijk van raadsvoorstellen en onderliggende stukken om een afweging te kunnen maken. Dit betekent echter niet dat raadsleden hun meningsvorming alleen moeten baseren op de papierstroom vanuit het gemeentehuis, maar ook proactief informatie moeten halen uit de volle breedte van de samenleving. Weet wat er speelt.

 

Timmeren colleges van B en W te vaak besluiten al dicht omdat ze met betrokkenen in de gemeente het beleid ontwikkelen?

Gemeenteraadsleden moeten zich daar niet volledig door laten leiden. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en beslist uiteindelijk over het raadsvoorstel. Het is daarom belangrijk dat de gemeenteraad het college van B en W aan de voorkant duidelijke kaders meegeeft, waaraan het besluit moet voldoen. De kaderstellende rol moet, juist tegenwoordig, niet onderschat worden. Tijdens het kaderstellen kan de fractie invloed uitoefenen.

 

Zou het goed zijn als raadsleden meer contacten zouden zoeken met de samenleving? Krijgen ze dan een meer betekenisvolle rol?

Doordat de overheid meer op afstand komt te staan en er steeds meer samengewerkt wordt in regionaal verband en gemeenschappelijke regelingen, moeten raadsleden ervoor waken het contact met de burger te verliezen. De dossiers over deze onderwerpen zijn doorgaans fors van inhoud en kosten veel tijd om eigen te maken. Dit betekent dat raadsfracties, meer dan in het verleden, de balans van tijdsinvulling in de gaten moeten houden en bewust tijd moeten maken om de volksvertegenwoordigende rol tot uiting te brengen.

 

Is het debat in de gemeenteraad vaker gepolitiseerd dan vroeger? Ondergraaft dat het vertrouwen van de burgers?

Ik denk niet of er vaker gepolitiseerd wordt dan vroeger. Vroeger kon men er ook wel wat van! Met een goed politiek debat op inhoud is niets mis; zelfs genieten.

Burgers willen graag zien dat hun problemen opgelost worden en dat de gemeenteraad laat zien dat ze er juist voor hen zitten. Wanneer de gemeenteraad verzandt in politiek gekrakeel en te veel met elkaar bezig is, ondergraaft dat zeker het vertrouwen van de burger.

 

Zou de dualisering teruggedraaid moeten worden zodat wethouders weer deel uitmaken de gemeenteraad?

Het doel van het dualisme was om de politiek dichter bij de burger te brengen, doordat raadsleden meer tijd beschikbaar kregen om de volksvertegenwoordigende rol beter uit te kunnen voeren. Dit doel is mijns inziens niet bereikt. Zeker niet gezien de uitbreiding van het takenpakket in de afgelopen jaren.

Wel denk ik dat de gescheiden rollen van college en gemeenteraad het besturen van de gemeente ten goede komt. De raad is kaderstellend en controlerend van aard, terwijl de taken van het college op bestuurlijk en uitvoerend zijn. Met name de controlerende taak van de raad is door het dualisme verbeterd.

 

Hoeveel uur besteedt u gemiddeld per week aan het raadswerk? Zou het helpen als fracties meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld bij het afleggen van werkbezoeken?

Zelf besteed ik gemiddeld ongeveer 12 uur per week aan het raadswerk. Samenwerken waar mogelijk helpt altijd; tegelijkertijd heeft iedere partij een eigen profiel en identiteit. Dat moet de fractie zeker bewaken. In Zwartewaterland besluiten we regelmatig dat een beperkt aantal raadsleden naar bijeenkomsten van regionale samenwerkingen gaan. Deze geven vervolgens een terugkoppeling aan de overige raadsleden.

 

Wat is uw advies voor een meer betekenisvolle rol van raadsleden?

Zorg dat de fractie goed georganiseerd en gestructureerd is. Op deze wijze kan er efficiënter en effectiever gewerkt worden, zodat er meer tijd gestoken kan worden in zaken die van toegevoegde waarde zijn.

Ga het gemeentehuis uit! Wees als fractie zichtbaar, zodat mensen de fractie aan kunnen spreken. Bespreek iedere fractievergadering de uitnodigingen en zorg voor een afvaardiging van de fractie, die aanwezig zijn bij allerlei activiteiten in de samenleving. 

De SGP in Zwartewaterland heeft sinds kort een communicatieplan opgesteld met als doel de volksvertegenwoordigende rol meer en proactief tot uiting te laten komen. Dit plan, bedoeld als permanente campagne, heeft 3 werkgroepen: zichtbaarheid, media en communicatie.

Zorg dat je als SGP’er met nuchterheid en dossierkennis je werk doet en laat je niet leiden door de waan van de dag.