19 juni 2014

Financieel kader "Samen Sterker 2014-2018"

Voorzitter,

De financiële situatie van onze gemeente is verre van gezond.

We hebben zojuist de jaarrekening 2013 vastgesteld, die met een verlies is afgesloten. Bij de behandeling van de jaarrekening tijdens de vorige raadsvergadering heeft de SGP aangegeven, dat we de problemen niet kunnen en mogen doorschuiven naar de toekomst. De situatie is zeer zorgelijk, doordat onze begroting totaal in onbalans is en de reserves verdampen. Grond en bezittingen genoeg en daardoor schulden teveel.

De situatie is echter niet onomkeerbaar en de SGP-fractie wil daar verantwoordelijkheid voor nemen, al is dat niet gemakkelijk en dat zal het ook niet worden.

De vorige kadernota en het plan van aanpak zijn uitganspunten geweest voor het coalitieakkoord.

Het financieel kader van het coalitieakkoord “Samen Sterker” en het geactualiseerde plan van aanpak hetgeen nu voor ons ligt, zijn in onze ogen bouwstenen voor een sterker Zwartewaterland.

Uitgangspunt is, dat de bezuinigingen, die vastgesteld zijn ook gehandhaafd worden.

Belangrijk is dat we ons goed voorbereiden op de decentralisaties binnen het sociale domein. Dit moet doorgevoerd gaan worden met de door de overheid beschikbaar gestelde middelen. In de eerste jaren zullen we echter te maken krijgen met frictiekosten. Hier kunnen we de ogen niet voor sluiten en de SGP-fractie vindt het verstandig, dat hier een reservering voorgesteld word van €500.000. Het voorgestelde scenario 2, inzetten op het preventieve voorveld, is een logische keuze.

In het financiële kader is een éénmalige reservering opgenomen voor de reeds aangegane verplichtingen van het programma IJsseldelta. Door gebruik te maken van de multiplieer-effecten kunnen o.a.  de centrumplannen gerealiseerd worden. Tevens is er een structurele subsidie opgenomen voor Marketing Oost om het toerisme stimuleren.

In het najaar hoopt het college te komen met voorstellen om te komen tot een structureel gezonde situatie. Wij willen het college oproepen om dit tijdig te presenteren, zodat er sturing gegeven kan worden aan de begroting van 2015.

Bezuinigingen komen hard aan in de samenleving en er zal ook meer gevraagd worden van de burger. Het biedt echter ook kansen. Zwartewaterland is financieel gezien zwak, maar sociaal sterk en daar mogen we gebruik van maken. Laten we gezamenlijk de financiële uitdaging aangaan.

We moeten als gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners investeren in het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van de samenleving en er zijn voor degene die het nodig hebben.

Voorzitter,

De SGP-fractie wil vanuit de volle overtuiging gaan voor de toekomst van Zwartewaterland. Dit jaar zullen een aantal lastige keuzes gemaakt moeten worden. Geen van ons allen kan in de toekomst kijken, dat kan alleen onze Schepper, Die alles bestuurt en regeert. Wij wensen het college, het ambtelijk apparaat, de gemeenteraad en alle inwoners de zegen van God toe voor de toekomst.

 

Namens de SGP-fractie,

 

Maarten Slingerland