20 november 2014

Centrumplan Hasselt


Voorzitter.

Er is in de achterliggende tijd veel inspanning gepleegd door diverse instanties, inwoners van Hasselt en ons ambtelijk apparaat om te komen tot dit prachtige plan dat nu voor ons licht met als doel de vitaliteit van de binnenstad van Hasselt te verbeteren. Veel dank voor de ontvangen informatie.

Het is een prachtig en ambitieus plan. Er moet echt iets gebeuren om te voorkomen dat de kern Hasselt nog meer verpauperd. De SGP fractie kan instemmen met het DO.

Wel heeft mijn fractie enkele kanttekeningen bij het projectplan 2015-2018.

Aangegeven wordt dat er 6 resultaten worden opgeleverd in de periode 2015-2018. Per resultaatsverplichting is een planning opgenomen. De vraag rijst zijn de in de planning opgenomen termijnen wel realistisch; bijvoorbeeld het aanvragen van de subsidie bij de aanleg Rivierboulevard wordt gesteld op 2 weken. Verder wordt in alle resultaatsverplichtingen een aanbestedingsperiode aangehouden van 4 weken; is dit niet te optimistisch?

Wat betreft het krediet wordt er al vanuit gegaan dat de subsidies van de provincie en het Nationaal Landschap voor de rivierboulevard beschikbaar worden gesteld. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe groot de kans is dat deze subsidies worden verstrekt en wanneer hier duidelijkheid over is?

In het projectplan worden een aantal risico’s genoemd. In de ramingen heb ik geen kwantificering kunnen ontdekken. Kan de portefeuillehouder aangeven wat de impact van deze risico’s is voor zowel de financiën als voor de tijd? (oorzaak, gevolg en kans; risico= gevolg * kans).

Door de aanleg van de Rivierboulevard vervallen een aantal parkeerplaatsen. Deze worden gesitueerd langs de Van Nahuysweg te starten vanaf het voormalige brugwachtershuisje. Mijn fractie heeft het verzoek, gezien deze karakteristieke omgeving de parkeerplaatsen niet direct te starten vanaf deze locatie maar meer richting de brug in de N331. Graag een reactie van de portefeuillehouder. 

Namens de SGP-fractie Zwartewaterland,

Klaas Huisbrink